หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ไฟล์แนบ    คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก_11120_5aa8a5bfa50f0.pdfคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา จัดทำขึ้นเป็คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจหลักและสนันสนุน บรรลุตามเป้าหมายและแนวทางอันจะเป็นการตอบสนองต่อภารกิจขององค์กร คณะกรรมการจัดทำมือปฏิบัติงานจึงได้จัดทำคู่มือนี้ขึ้น เพื่อให้ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ และสามารถดำเนินการได้ครบถ้วน สอดคล้องกับแนวทางและเป้าประสงค์ของนโยบายการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลที่กำหนดไว้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่องานโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ในการดำเนินการตามภารกิจได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิผล คุณภาพประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง


โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com