หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ค่าเสื่อม)ด้วยว... 16:37:00 - 21 ก.ค 2564
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(งบค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... 16:46:00 - 08 ก.ค 2564
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(งบค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประกวดราค... 16:56:00 - 22 มิ.ย. 2564
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประกว... 10:56:00 - 11 มิ.ย. 2564
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(... 16:54:00 - 25 พ.ค. 2564
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เงินกู้เพื่อแก้ไขป... 16:42:00 - 21 พ.ค. 2564
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด)ด้วยวิธ... 16:31:00 - 07 พ.ค. 2564
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิก)ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโควิ... 16:30:00 - 07 พ.ค. 2564
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด)ด้วยวิธ... 16:21:00 - 06 พ.ค. 2564
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(งบค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท... 16:29:00 - 29 ม.ย. 2564
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโ... 11:44:00 - 08 ม.ย. 2564
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด)ด้วยวิธีประกวดร... 16:08:00 - 29 มี.ค. 2564
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด)ด้วยวิธีป... 16:34:00 - 23 มี.ค. 2564
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดห... 16:37:00 - 04 ก.พ. 2564
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั... 16:42:00 - 25 ม.ค. 2564
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพ... 16:47:00 - 20 ม.ค. 2564
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)... 15:51:00 - 04 ธ.ค. 2563
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ปีงบป... 10:41:00 - 01 ธ.ค. 2563
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 10:41:00 - 12 พ.ย. 2563
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... 15:58:00 - 11 พ.ย. 2563
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... 16:18:00 - 20 ต.ค. 2563
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล... 16:17:00 - 15 ต.ค. 2563
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2... 15:32:00 - 08 ต.ค. 2563
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ค่าเสื่อม) ด้วยวิธีประกวด... 16:09:00 - 05 ต.ค. 2563
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ค่าเสื่อม) ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... 10:46:00 - 24 ก.ย. 2563
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(งบค่าเสื่อม)ปี2563 16:09:00 - 18 ก.ย. 2563
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(งบค่าเสื่อม) ด้วยวิธีประกว... 14:08:00 - 30 ก.ค 2563
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(งบค่าเสื่อม) ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 11:16:00 - 14 ก.ค 2563
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(งบค่าเสื่อม) ด้วยวิธีประกว... 16:14:00 - 13 ก.ค 2563
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภุณฑ์การแพทย์(งบค่าเสื่อม)ปี2563 10:19:00 - 08 ก.ค 2563
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... 14:13:00 - 30 มิ.ย. 2563
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(งบค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประ... 09:44:00 - 23 มิ.ย. 2563
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร... 16:37:00 - 28 ม.ค. 2563
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding... 16:55:00 - 15 ม.ค. 2563
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 16:56:00 - 14 ม.ค. 2563
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน... 16:17:00 - 09 ม.ค. 2563
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 11:12:00 - 27 ธ.ค. 2562
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนตรัสอ๊อกไซด์) ด้วยว... 10:20:00 - 23 ธ.ค. 2562
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-b... 14:19:00 - 21 พ.ย. 2562
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-b... 11:24:00 - 11 พ.ย. 2562
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 14:32:00 - 05 พ.ย. 2562
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(งบค่าเสื่อม70%) ด้วยวิธีประกวดร... 13:50:00 - 13 ก.ย. 2562
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(... 08:55:00 - 21 ส.ค. 2562
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์(งบค่าเสื่อม) ด้วยวิธีปร... 16:21:00 - 08 ส.ค. 2562
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13:30:00 - 12 ก.ค 2562
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidd... 13:26:00 - 12 ก.ค 2562
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งบค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประกวดรา... 16:30:00 - 08 ก.ค 2562
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... 16:55:00 - 15 พ.ค. 2562
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... 16:52:00 - 15 พ.ค. 2562
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิก ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding... 14:27:00 - 15 พ.ค. 2562
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิก ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin... 14:24:00 - 15 พ.ค. 2562
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีใ... 16:00:00 - 19 ม.ย. 2562
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบร... 16:00:00 - 19 ม.ย. 2562
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 16:21:00 - 17 ธ.ค. 2561
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 13:46:00 - 27 พ.ย. 2561
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ก๊าซออกซิเจน 16:41:00 - 20 พ.ย. 2561
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจน 16:37:00 - 20 พ.ย. 2561
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวด... 16:59:00 - 08 พ.ย. 2561
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดของโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... 16:56:00 - 08 พ.ย. 2561
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดของโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคา... 16:49:00 - 08 พ.ย. 2561
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีปร... 08:40:00 - 04 ก.ย. 2561
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ(งบค่าเสื่อม70%) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... 15:19:00 - 21 ส.ค. 2561
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ 16:10:00 - 15 ส.ค. 2561
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประ... 13:21:00 - 02 ส.ค. 2561
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะ-เครื่องปั่นเหวี่ยงสำหรับห้องปฏิบัติการ 15:40:00 - 19 ก.ค 2561
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะ-เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 15:40:00 - 19 ก.ค 2561
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะตู้ดูดไอสารเคมี 15:31:00 - 19 ก.ค 2561
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะ-เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด2เฟทแบบจอสี 15:31:00 - 19 ก.ค 2561
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะ-เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ 15:30:00 - 19 ก.ค 2561
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะ-เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 13:40:00 - 19 ก.ค 2561
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคางบค่าเสื่อม70% 13:29:00 - 19 ก.ค 2561
72 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 09:54:00 - 28 พ.ค. 2561
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (งบค่าเสื่อม๒๐%) 14:09:00 - 22 พ.ค. 2561
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ งบค่าเสื่อม๗๐% 14:00:00 - 22 พ.ค. 2561
75 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ 13:55:00 - 22 พ.ค. 2561
76 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ งบค่าเสื่อม70% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e... 10:06:00 - 24 ม.ย. 2561
77 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อ 1.น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน 15,000 เทสต์ 2.... 14:25:00 - 30 มี.ค. 2561
78 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ (ยูนิตทำฟัน, เครื่องติดตามการทำงานของหัว... 10:36:00 - 26 ก.พ. 2561
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ 16:41:00 - 14 ก.พ. 2561
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการปฏิงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจ... 14:25:00 - 30 ม.ค. 2561
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 14:48:00 - 24 ม.ค. 2561
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 11:19:00 - 24 ม.ค. 2561
83 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 11:01:00 - 24 ม.ค. 2561
84 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) 14:28:00 - 18 ม.ค. 2561
85 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 14:52:00 - 17 ม.ค. 2561
86 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง 22:53:15 - 28 ต.ค. 2560
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ศุภชัย นะที