หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 5 รอบที่ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 08:13:00 - 08 ส.ค. 2562
2 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 2.3 รอบที่ 2 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติของเ... 08:10:00 - 08 ส.ค. 2562
3 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง ไตรมาสที่3-4 17:20:00 - 07 ส.ค. 2562
4 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 16:02:00 - 31 ก.ค 2562
5 . ประกาศทั่วไป EB 24 รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาสที่3-4 15:57:00 - 31 ก.ค 2562
6 . ประกาศทั่วไป EB 21 รายงานการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาสที่3-4 15:56:00 - 31 ก.ค 2562
7 . ประกาศทั่วไป EB 16 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่3-4 15:54:00 - 31 ก.ค 2562
8 . ประกาศทั่วไป EB 12 การเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 ไตรมาสที่3-4 15:53:00 - 31 ก.ค 2562
9 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ2 แบบสขร.1 รอบเดือน กรกฎาคม 2562 14:50:00 - 31 ก.ค 2562
10 . ประกาศทั่วไป EB21 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง(เดือนมีนาคม-กรกฎาคม2562) 11:29:00 - 31 ก.ค 2562
11 . ประกาศทั่วไป EB8 รายงานผลการติดตามการดำเนินการกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้... 11:27:00 - 31 ก.ค 2562
12 . ประกาศทั่วไป EB2 รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 10:22:00 - 31 ก.ค 2562
13 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตลง web site 09:17:00 - 31 ก.ค 2562
14 . ประกาศทั่วไป รายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติงานการให้บริการของหน่วยงาน และทุจร... 09:16:00 - 31 ก.ค 2562
15 . ประกาศทั่วไป วิชาการ2562_การพัฒนาระบบจัดการขยะทั่วไป 10:37:00 - 11 ก.ค 2562
16 . ประกาศทั่วไป วิชาการ2562_คลินิกเมทาโดน 10:36:00 - 11 ก.ค 2562
17 . ประกาศทั่วไป วิชาการ2562_การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ 10:36:00 - 11 ก.ค 2562
18 . ประกาศทั่วไป วิชาการ2562_แม่แจ่มมั่นใจ-ลดใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ 10:36:00 - 11 ก.ค 2562
19 . ประกาศทั่วไป วิชาการ2562_การพัฒนาระบบคัดกรองผู้สูงอายุ 10:35:00 - 11 ก.ค 2562
20 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 15:59:00 - 01 ก.ค 2562
21 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ2 แบบสขร.1 รอบเดือน มิถุนายน 2562 14:46:00 - 30 มิ.ย. 2562
22 . ประกาศทั่วไป EB2 รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 10:22:00 - 30 มิ.ย. 2562
23 . ประกาศทั่วไป EB 25-4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน 09:29:00 - 14 มิ.ย. 2562
24 . ประกาศทั่วไป EB 25-5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล 09:29:00 - 14 มิ.ย. 2562
25 . ประกาศทั่วไป EB 25-2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตาม 2 รอบ 09:28:00 - 14 มิ.ย. 2562
26 . ประกาศทั่วไป EB 25-2.2.3 ปรับปรุง Flow chart 09:27:00 - 14 มิ.ย. 2562
27 . ประกาศทั่วไป EB 25-2.1.3 รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน 09:24:00 - 14 มิ.ย. 2562
28 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 62 09:19:00 - 14 มิ.ย. 2562
29 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 62 09:19:00 - 14 มิ.ย. 2562
30 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 62 09:18:00 - 14 มิ.ย. 2562
31 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 2 โครงการ กรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ 09:13:00 - 14 มิ.ย. 2562
32 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 2 โครงการ กรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ โดย... 09:13:00 - 14 มิ.ย. 2562
33 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 2 โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก 09:02:00 - 14 มิ.ย. 2562
34 . ประกาศทั่วไป EB2 รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 10:21:00 - 31 พ.ค. 2562
35 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักเทคนิ... 15:00:00 - 24 พ.ค. 2562
36 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแ... 08:40:00 - 20 พ.ค. 2562
37 . ประกาศทั่วไป EB2 รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 10:18:00 - 30 ม.ย. 2562
38 . ประกาศทั่วไป EB25 ประกาศ เรื่องกรอบแนวทางการจัดการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ... 11:20:00 - 17 ม.ย. 2562
39 . ประกาศทั่วไป เกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยที่ต้องออกเยี่ยมบ้าน 13:41:00 - 02 ม.ย. 2562
40 . ประกาศทั่วไป ใบเบิกยา รพสต.62 13:41:00 - 02 ม.ย. 2562
41 . ประกาศทั่วไป บัญชียาและคำเตือน 13:41:00 - 02 ม.ย. 2562
42 . ประกาศทั่วไป Sticker_for_CKD - สติ๊กเกอร์สำหรับคลินิค CKD 13:40:00 - 02 ม.ย. 2562
43 . ประกาศทั่วไป แนวทางการตอบใบ Rerfer 13:40:00 - 02 ม.ย. 2562
44 . ประกาศทั่วไป Sticker_warfarin - สติ๊กเกอร์สำหรับคลินิค Warfarin 13:40:00 - 02 ม.ย. 2562
45 . ประกาศทั่วไป drug_for_preg_mfeed 13:39:00 - 02 ม.ย. 2562
46 . ประกาศทั่วไป NSAIDs_drug_ckd 13:39:00 - 02 ม.ย. 2562
47 . ประกาศทั่วไป EB14 รายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลในหน่วยงาน 11:18:00 - 01 ม.ย. 2562
48 . ประกาศทั่วไป EB2 รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 10:17:00 - 31 มี.ค. 2562
49 . ประกาศทั่วไป EB12 หน่วยงานมีเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามปฏิบัติราชการประจำปี 16:36:00 - 21 มี.ค. 2562
50 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื... 15:35:00 - 15 มี.ค. 2562
51 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 4.2 ผู้บริหารรับทราบสั่งการ 15:34:00 - 15 มี.ค. 2562
52 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 4.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่... 15:34:00 - 15 มี.ค. 2562
53 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 15:33:00 - 15 มี.ค. 2562
54 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประก... 15:33:00 - 15 มี.ค. 2562
55 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ2 คำสั่งข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน 15:32:00 - 15 มี.ค. 2562
56 . ประกาศทั่วไป EB17ข้อ1.3 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่อ... 15:31:00 - 15 มี.ค. 2562
57 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องก... 15:30:00 - 15 มี.ค. 2562
58 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ1.2 ผู้บริหารรับทราบสั่งการ 15:30:00 - 15 มี.ค. 2562
59 . ประกาศทั่วไป EB15 ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 15:25:00 - 15 มี.ค. 2562
60 . ประกาศทั่วไป EB15 ข้อ4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน 15:25:00 - 15 มี.ค. 2562
61 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ 1.3 ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 15:24:00 - 15 มี.ค. 2562
62 . ประกาศทั่วไป EB15 ข้อ2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 15:24:00 - 15 มี.ค. 2562
63 . ประกาศทั่วไป EB15 ข้อ1.2 ผู้บริหารรับทราบสั่งการ 15:23:00 - 15 มี.ค. 2562
64 . ประกาศทั่วไป EB15 ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูง... 15:22:00 - 15 มี.ค. 2562
65 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 2 รอบเดือนมกราคม 2562 14:28:00 - 12 มี.ค. 2562
66 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 2 รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 14:28:00 - 12 มี.ค. 2562
67 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.1.5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามวงเงินที่ได้จัดสร... 14:24:00 - 12 มี.ค. 2562
68 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ 1.2 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 14:16:00 - 12 มี.ค. 2562
69 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ 1.3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของห... 14:16:00 - 12 มี.ค. 2562
70 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศขอ... 14:15:00 - 12 มี.ค. 2562
71 . ประกาศทั่วไป EB13 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 13:58:00 - 12 มี.ค. 2562
72 . ประกาศทั่วไป EB13 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน สสจ./รพท./รพช. บันทึกแจ้งเวียนหัวหน้ากลุ่มงานสสอ. บ... 13:58:00 - 12 มี.ค. 2562
73 . ประกาศทั่วไป EB13 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน 13:58:00 - 12 มี.ค. 2562
74 . ประกาศทั่วไป EB13 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน 13:57:00 - 12 มี.ค. 2562
75 . ประกาศทั่วไป EB13 ต้องมีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ 13:57:00 - 12 มี.ค. 2562
76 . ประกาศทั่วไป EB13 บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ 13:56:00 - 12 มี.ค. 2562
77 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 09:57:00 - 11 มี.ค. 2562
78 . ประกาศทั่วไป รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีของบุคลากรในหน่วย... 09:53:00 - 11 มี.ค. 2562
79 . ประกาศทั่วไป EB9-ข้อ7.4ประกาศสำนักงานปลัดกรทรวงสาธารณสุข 14:55:00 - 07 มี.ค. 2562
80 . ประกาศทั่วไป EB9-ข้อ7.1แผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14:54:00 - 07 มี.ค. 2562
81 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานผลการกิจกรรมมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้า... 14:54:00 - 07 มี.ค. 2562
82 . ประกาศทั่วไป EB9ข้อ7.2แผนการจัดซื้อประจำปี 14:54:00 - 07 มี.ค. 2562
83 . ประกาศทั่วไป EB9ข้อ7.3กรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริ 14:54:00 - 07 มี.ค. 2562
84 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ2.1 โครงการ/กิจกรรม 14:47:00 - 07 มี.ค. 2562
85 . ประกาศทั่วไป EB. 18 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:45:00 - 07 มี.ค. 2562
86 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ2 แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรร... 14:44:00 - 07 มี.ค. 2562
87 . ประกาศทั่วไป รายงานการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยขอ... 14:44:00 - 07 มี.ค. 2562
88 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินั... 14:43:00 - 07 มี.ค. 2562
89 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติเสนอผู้บริหาร 14:39:00 - 07 มี.ค. 2562
90 . ประกาศทั่วไป EB24ข้อ2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามกา... 15:27:00 - 06 มี.ค. 2562
91 . ประกาศทั่วไป EB24ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 15:27:00 - 06 มี.ค. 2562
92 . ประกาศทั่วไป EB24ข้อ1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตาม 15:26:00 - 06 มี.ค. 2562
93 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกร... 15:21:00 - 06 มี.ค. 2562
94 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม 15:21:00 - 06 มี.ค. 2562
95 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 15:21:00 - 06 มี.ค. 2562
96 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ1.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 15:20:00 - 06 มี.ค. 2562
97 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ 15:20:00 - 06 มี.ค. 2562
98 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ1.2 หนังสือขออนุมัติจัดประชุม 15:18:00 - 06 มี.ค. 2562
99 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ1.3 หนังสือเชิญประชุม 15:18:00 - 06 มี.ค. 2562
100 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ1.1 โครงการ 15:17:00 - 06 มี.ค. 2562
101 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ5 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม 15:14:00 - 06 มี.ค. 2562
102 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 15:14:00 - 06 มี.ค. 2562
103 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 15:13:00 - 06 มี.ค. 2562
104 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ3 หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2 15:13:00 - 06 มี.ค. 2562
105 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 15:13:00 - 06 มี.ค. 2562
106 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผล... 15:12:00 - 06 มี.ค. 2562
107 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็... 15:04:00 - 06 มี.ค. 2562
108 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 15:04:00 - 06 มี.ค. 2562
109 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ2.1 รายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณพร้อมลายมือชื่อผู้รับรองรายงานการป... 15:03:00 - 06 มี.ค. 2562
110 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมลายมือชื่อ 15:03:00 - 06 มี.ค. 2562
111 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทั... 15:03:00 - 06 มี.ค. 2562
112 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ1.1 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม 15:02:00 - 06 มี.ค. 2562
113 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ1.2 หนังสือเชิญประชุม, ภาพประกอบการประชุม 15:02:00 - 06 มี.ค. 2562
114 . ประกาศทั่วไป EB19ข้อ3.4 เสนอผู้บริหาร 14:58:00 - 06 มี.ค. 2562
115 . ประกาศทั่วไป EB19ข้อ3 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ส... 14:58:00 - 06 มี.ค. 2562
116 . ประกาศทั่วไป EB19ข้อ4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 14:58:00 - 06 มี.ค. 2562
117 . ประกาศทั่วไป EB19ข้อ3.2 รายงานการประชุม 14:57:00 - 06 มี.ค. 2562
118 . ประกาศทั่วไป EB19ข้อ3.3 ภาพถ่ายหรือกิจกรรมที่ดำเนินการ 14:57:00 - 06 มี.ค. 2562
119 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรร... 14:56:00 - 06 มี.ค. 2562
120 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ2 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน 14:56:00 - 06 มี.ค. 2562
121 . ประกาศทั่วไป EB19 -ข้อ1.2-1.3 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 14:54:00 - 06 มี.ค. 2562
122 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 13:47:00 - 06 มี.ค. 2562
123 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน 13:46:00 - 06 มี.ค. 2562
124 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.2 รอบระยะเวลาที่ 5 กุมภาพันธ์ 13:42:00 - 06 มี.ค. 2562
125 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.2 รอบระยะเวลาที่ 3 ธันวาคม 13:41:00 - 06 มี.ค. 2562
126 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.2 รอบระยะเวลาที่ 4 มกราคม 13:41:00 - 06 มี.ค. 2562
127 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.2 รอบระยะเวลาที่ 2 พฤศจิกายน 13:32:00 - 06 มี.ค. 2562
128 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.2 รอบระยะเวลาที่ 1 ตุลาคม 13:31:00 - 06 มี.ค. 2562
129 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.1.5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามวงเงินที่ได้รับจัด... 12:02:00 - 06 มี.ค. 2562
130 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.1.8 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน 12:02:00 - 06 มี.ค. 2562
131 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.1.4 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ) 12:01:00 - 06 มี.ค. 2562
132 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.1.3 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 12:00:00 - 06 มี.ค. 2562
133 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 2 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนาม 11:59:00 - 06 มี.ค. 2562
134 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 1 1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ 11:58:00 - 06 มี.ค. 2562
135 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 2 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 11:52:00 - 06 มี.ค. 2562
136 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยประชาสัมพันธ์ 11:49:00 - 06 มี.ค. 2562
137 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 25... 11:47:00 - 06 มี.ค. 2562
138 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:46:00 - 06 มี.ค. 2562
139 . ประกาศทั่วไป EB25 ข้อ 2.1.2 แบบบันทึกรายงานอุบัติการณ์ / เหตุการณ์สำคัญ (Incident Report) 07:57:00 - 06 มี.ค. 2562
140 . ประกาศทั่วไป ระบบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน 19:16:00 - 01 มี.ค. 2562
141 . ประกาศทั่วไป บันทึกขออนุมัติประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยงและรายงานอุบัติการณ์ 19:15:00 - 01 มี.ค. 2562
142 . ประกาศทั่วไป EB8 การกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมููลต่อสาธารณะ 11:24:00 - 01 มี.ค. 2562
143 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล เรื่องแนวปฏิบัติและ Flow การให้บริการแต่ละหน่วยงาน 10:31:00 - 01 มี.ค. 2562
144 . ประกาศทั่วไป การคัดแยกประเภทผู้ป่วย งานผู้ป่วยนอก และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10:29:00 - 01 มี.ค. 2562
145 . ประกาศทั่วไป EB2 รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 11:36:00 - 28 ก.พ. 2562
146 . ประกาศทั่วไป แผนผังการปฏิบัติงานการร้องเรียน ร้องทุกข์ 14:58:00 - 25 ก.พ. 2562
147 . ประกาศทั่วไป แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 14:55:00 - 25 ก.พ. 2562
148 . ประกาศทั่วไป รายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติงานการให้บริการของหน่วยงาน และดำเน... 14:35:00 - 25 ก.พ. 2562
149 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฎิบัติงานเรื่องการร้องเรียนทั่วไป 13:54:00 - 25 ก.พ. 2562
150 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 13:17:00 - 25 ก.พ. 2562
151 . ประกาศทั่วไป รายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจากการปฏฺิบัติงาน 11:57:00 - 25 ก.พ. 2562
152 . ประกาศทั่วไป รายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11:57:00 - 25 ก.พ. 2562
153 . ประกาศทั่วไป รายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 11:56:00 - 25 ก.พ. 2562
154 . ประกาศทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์รพ. 11:54:00 - 25 ก.พ. 2562
155 . ประกาศทั่วไป บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบน web site ของหน่วยงาน 11:52:00 - 25 ก.พ. 2562
156 . ประกาศทั่วไป Form for web EB11 ข้อ3 11:27:00 - 25 ก.พ. 2562
157 . ประกาศทั่วไป รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 11:26:00 - 25 ก.พ. 2562
158 . ประกาศทั่วไป EB2 รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 11:35:00 - 31 ม.ค. 2562
159 . ประกาศทั่วไป แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14:52:00 - 16 ม.ค. 2562
160 . ประกาศทั่วไป แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 14:07:00 - 16 ม.ค. 2562
161 . ประกาศทั่วไป ประกาศกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 11:53:00 - 16 ม.ค. 2562
162 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2561 11:52:00 - 16 ม.ค. 2562
163 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2561 11:51:00 - 16 ม.ค. 2562
164 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2561 11:50:00 - 16 ม.ค. 2562
165 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 11:46:00 - 16 ม.ค. 2562
166 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 11:41:00 - 16 ม.ค. 2562
167 . ประกาศทั่วไป การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 11:39:00 - 16 ม.ค. 2562
168 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 13:34:00 - 25 ธ.ค. 2561
169 . ประกาศทั่วไป ขอเชิญร่วม เติมเต็มความสุข แบ่งปันของขวัญให้กับน้อง ๆ 11:26:00 - 06 ธ.ค. 2561
170 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน งบประมาณปี61 17:11:00 - 29 พ.ย. 2561
171 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 14:56:00 - 28 พ.ย. 2561
172 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 16:59:00 - 10 ต.ค. 2561
173 . ประกาศทั่วไป โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 14:46:00 - 08 ต.ค. 2561
174 . ประกาศทั่วไป คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ 15:27:00 - 21 ส.ค. 2561
175 . ประกาศทั่วไป รายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติงานการให้บริการของหน่วยงาน ไตรมาสท... 14:13:00 - 15 ส.ค. 2561
176 . ประกาศทั่วไป กรณียกเลิกการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง 16:22:00 - 24 ก.ค 2561
177 . ประกาศทั่วไป รายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปี 2561 17:40:00 - 07 มิ.ย. 2561
178 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนจากการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน ประจำปี 2561 17:36:00 - 07 มิ.ย. 2561
179 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนการปฏิบัติการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปี 2561 17:17:00 - 07 มิ.ย. 2561
180 . ประกาศทั่วไป คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:22:00 - 31 พ.ค. 2561
181 . ประกาศทั่วไป ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที... 15:28:00 - 28 พ.ค. 2561
182 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อ กรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่ 11:44:00 - 25 พ.ค. 2561
183 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (คู่มือการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก) 17:44:00 - 24 พ.ค. 2561
184 . ประกาศทั่วไป ฝากกดถูกใจและแชร์เพจด้วยนะ 20:29:00 - 05 ม.ย. 2561
185 . ประกาศทั่วไป รับบริการทันตกรรม ฟรี! 09:44:00 - 31 มี.ค. 2561
186 . ประกาศทั่วไป การปฐมพยาบาล ตกน้ำจมน้ำ 14:23:00 - 29 มี.ค. 2561
187 . ประกาศทั่วไป โรคพิษสุนัขบ้า 14:20:00 - 29 มี.ค. 2561
188 . ประกาศทั่วไป รายงานประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าหน้าที่ 16:50:00 - 23 มี.ค. 2561
189 . ประกาศทั่วไป บทบาทหน่วยงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 14:05:00 - 23 มี.ค. 2561
190 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยงกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1- 2 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชช... 12:13:00 - 23 มี.ค. 2561
191 . ประกาศทั่วไป การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:43:00 - 22 มี.ค. 2561
192 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 14:35:00 - 22 มี.ค. 2561
193 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:26:00 - 22 มี.ค. 2561
194 . ประกาศทั่วไป คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรต ๖๐ พรรษา 13:16:00 - 22 มี.ค. 2561
195 . ประกาศทั่วไป ประกาศ การจัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินงานด้านความโปร่งใสในการทำงานและเสริมสร้างคุณธรร... 18:01:00 - 17 มี.ค. 2561
196 . ประกาศทั่วไป รายงานการปฏิบัติการตามคู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 16:53:00 - 17 มี.ค. 2561
197 . ประกาศทั่วไป คำสั่งคณะกรรมการร้องเรียน 16:25:00 - 16 มี.ค. 2561
198 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฎิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 16:17:00 - 16 มี.ค. 2561
199 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจร... 16:24:00 - 14 มี.ค. 2561
200 . ประกาศทั่วไป แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพะรเกียรติ ๖๐ พรร... 15:41:00 - 14 มี.ค. 2561
201 . ประกาศทั่วไป คู่มือการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ 11:11:00 - 14 มี.ค. 2561
202 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พ... 10:13:00 - 14 มี.ค. 2561
203 . ประกาศทั่วไป เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ 22:02:00 - 28 ต.ค. 2560
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com