หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศในหน่วยงาน ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 1/10/2563 14:20:00 - 04 มี.ค. 2564
2 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจากการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน ประจำปี 25... 13:12:00 - 15 ส.ค. 2561
3 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 12:42:00 - 08 มิ.ย. 2561
4 . ประกาศในหน่วยงาน แนวทางการขออนุญาตใช้รถราชการ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 09:25:00 - 08 มิ.ย. 2561
5 . ประกาศในหน่วยงาน แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถราชการ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 09:25:00 - 08 มิ.ย. 2561
6 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปี 2560 08:42:00 - 08 มิ.ย. 2561
7 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และขอ... 14:38:00 - 07 มิ.ย. 2561
8 . ประกาศในหน่วยงาน ขออุนมัติใช้คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ 14:16:00 - 07 มิ.ย. 2561
9 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 11:09:00 - 07 มิ.ย. 2561
10 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจ้ดจ้าง แบบ สขร.1 10:12:00 - 07 มิ.ย. 2561
11 . ประกาศในหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนการปฏิบัติการไตรมาส 1-3 11:26:00 - 03 มิ.ย. 2561
12 . ประกาศในหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1-3 11:26:00 - 03 มิ.ย. 2561
13 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง 10:56:00 - 03 มิ.ย. 2561
14 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ 10:55:00 - 03 มิ.ย. 2561
15 . ประกาศในหน่วยงาน สรุปผลการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้... 15:05:00 - 31 พ.ค. 2561
16 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ... 14:59:00 - 31 พ.ค. 2561
17 . ประกาศในหน่วยงาน การปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:36:00 - 31 พ.ค. 2561
18 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญของพื้นที่ (ไข... 17:48:00 - 25 พ.ค. 2561
19 . ประกาศในหน่วยงาน แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 14:30:00 - 30 ม.ค. 2561
20 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 22:52:40 - 28 ต.ค. 2560
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ศุภชัย นะที