หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง(ค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 14:33:00 - 10 ก.ย. 2564
2 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 14:21:00 - 30 ส.ค. 2564
3 . ประกาศทั่วไป EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน สิงหาคม 2564 13:51:00 - 26 ส.ค. 2564
4 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564 13:48:00 - 26 ส.ค. 2564
5 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 3.3(1) ชุดสำคัญเบิกจ่ายเดือน กรกฎาคม สิงหาคม64 09:41:00 - 26 ส.ค. 2564
6 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 3.3(1) ชุดสำคัญเบิกจ่ายเดือน กรกฎาคม สิงหาคม64 09:40:00 - 26 ส.ค. 2564
7 . ประกาศทั่วไป EB24 มาตราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 14:57:00 - 23 ส.ค. 2564
8 . ประกาศทั่วไป EB23 การรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม strong" 09:15:00 - 23 ส.ค. 2564
9 . ประกาศทั่วไป EB9 อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้... 09:13:00 - 23 ส.ค. 2564
10 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค 13:58:00 - 06 ส.ค. 2564
11 . ประกาศทั่วไป ITA EB 11 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 15:07:00 - 02 ส.ค. 2564
12 . ประกาศทั่วไป ITA EB 11 ข้อ 3 รายงานผลสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15:00:00 - 02 ส.ค. 2564
13 . ประกาศทั่วไป ITA EB 10 ข้อ 3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้... 14:51:00 - 02 ส.ค. 2564
14 . ประกาศทั่วไป ITA EB 11 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน 14:49:00 - 02 ส.ค. 2564
15 . ประกาศทั่วไป ITA EB 10 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 14:40:00 - 02 ส.ค. 2564
16 . ประกาศทั่วไป ITA EB 10 ข้อ 4 ช่องทางการร้องเรียน 14:38:00 - 02 ส.ค. 2564
17 . ประกาศทั่วไป ITA EB 10 ข้อ 1 คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการขอ... 14:24:00 - 02 ส.ค. 2564
18 . ประกาศทั่วไป ITA EB 10 ข้อ 2 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 14:23:00 - 02 ส.ค. 2564
19 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) 09:46:00 - 02 ส.ค. 2564
20 . ประกาศทั่วไป EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน กรกฎาคม 2564 13:49:00 - 31 ก.ค 2564
21 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564 13:47:00 - 31 ก.ค 2564
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ค่าเสื่อม)ด้วยว... 16:37:00 - 21 ก.ค 2564
23 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายวัน) (พนัก... 09:31:00 - 15 ก.ค 2564
24 . ประกาศทั่วไป EB18 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริย... 14:44:00 - 12 ก.ค 2564
25 . ประกาศทั่วไป EB18รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธ... 14:43:00 - 12 ก.ค 2564
26 . ประกาศทั่วไป EB18 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็... 14:38:00 - 12 ก.ค 2564
27 . ประกาศทั่วไป EB18 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริย... 14:36:00 - 12 ก.ค 2564
28 . ประกาศทั่วไป EB18 2.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจ... 14:33:00 - 12 ก.ค 2564
29 . ประกาศทั่วไป EB18 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็... 14:29:00 - 12 ก.ค 2564
30 . ประกาศทั่วไป EB18 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ 6 เดือน... 14:27:00 - 12 ก.ค 2564
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(งบค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... 16:46:00 - 08 ก.ค 2564
32 . ประกาศทั่วไป EB17 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564 15:47:00 - 01 ก.ค 2564
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(งบค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประกวดราค... 16:56:00 - 22 มิ.ย. 2564
34 . ประกาศทั่วไป ITA EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน(แบบ สขร.1) ไต... 14:26:00 - 11 มิ.ย. 2564
35 . ประกาศทั่วไป ITA EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนมิถุนายน2564(แบบ สขร.1) ไตรมาส... 13:40:00 - 11 มิ.ย. 2564
36 . ประกาศทั่วไป ITA EB5 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 13:36:00 - 11 มิ.ย. 2564
37 . ประกาศทั่วไป ITA EB4 ข้อ2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 11:52:00 - 11 มิ.ย. 2564
38 . ประกาศทั่วไป ITA EB5 ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (ไตามาสท... 11:52:00 - 11 มิ.ย. 2564
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประกว... 10:56:00 - 11 มิ.ย. 2564
40 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 3.3(2) ชุดสำคัญเบิกจ่ายเดือน เมษายน64-มิถุนายน64 10:04:00 - 10 มิ.ย. 2564
41 . ประกาศทั่วไป EB22 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต 16:07:00 - 09 มิ.ย. 2564
42 . ประกาศทั่วไป EB15 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 11:48:00 - 08 มิ.ย. 2564
43 . ประกาศทั่วไป EB14 การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 11:43:00 - 08 มิ.ย. 2564
44 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 3.3(1) ชุดสำคัญเบิกจ่ายเดือน เมษายน64-มิถุนายน64 10:02:00 - 01 มิ.ย. 2564
45 . ประกาศทั่วไป ITA EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนพฤษภาคม2564(แบบ สขร.1) ไตรมาสท... 13:39:00 - 31 พ.ค. 2564
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(... 16:54:00 - 25 พ.ค. 2564
47 . ประกาศทั่วไป EB8 รายงานประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 14:27:00 - 25 พ.ค. 2564
48 . ประกาศทั่วไป EB8 รายงานประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 14:27:00 - 25 พ.ค. 2564
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เงินกู้เพื่อแก้ไขป... 16:42:00 - 21 พ.ค. 2564
50 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:29:00 - 10 พ.ค. 2564
51 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 12:29:00 - 10 พ.ค. 2564
52 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 11:28:00 - 10 พ.ค. 2564
53 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ 2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 10:27:00 - 10 พ.ค. 2564
54 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง 09:25:00 - 10 พ.ค. 2564
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด)ด้วยวิธ... 16:31:00 - 07 พ.ค. 2564
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิก)ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโควิ... 16:30:00 - 07 พ.ค. 2564
57 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการสอบคัดเลือก(จ้างเหมาบริการ) ห้องแลป 14:09:00 - 07 พ.ค. 2564
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด)ด้วยวิธ... 16:21:00 - 06 พ.ค. 2564
59 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายวัน) (ห้องแลป) 10:37:00 - 03 พ.ค. 2564
60 . ประกาศทั่วไป ITA EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนเมษายน2564(แบบ สขร.1) ไตรมาสที... 13:38:00 - 30 ม.ย. 2564
61 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว... 13:29:00 - 30 ม.ย. 2564
62 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 12:29:00 - 30 ม.ย. 2564
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(งบค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท... 16:29:00 - 29 ม.ย. 2564
64 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ5 16:52:00 - 23 ม.ย. 2564
65 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ4.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล 16:51:00 - 23 ม.ย. 2564
66 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ4.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในส... 16:50:00 - 23 ม.ย. 2564
67 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ4.6 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือ... 16:50:00 - 23 ม.ย. 2564
68 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ4.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 16:49:00 - 23 ม.ย. 2564
69 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ4.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษา... 16:48:00 - 23 ม.ย. 2564
70 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ4.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 16:48:00 - 23 ม.ย. 2564
71 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ4.1มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หร... 16:47:00 - 23 ม.ย. 2564
72 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 15:49:00 - 23 ม.ย. 2564
73 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ 2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 15:45:00 - 23 ม.ย. 2564
74 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ 15:43:00 - 23 ม.ย. 2564
75 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน... 11:26:00 - 23 ม.ย. 2564
76 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผล... 11:23:00 - 23 ม.ย. 2564
77 . ประกาศทั่วไป ประกาศรับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายวัน) พนักงานบริการ ... 10:03:00 - 21 ม.ย. 2564
78 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโ... 11:44:00 - 08 ม.ย. 2564
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด)ด้วยวิธีประกวดร... 16:08:00 - 29 มี.ค. 2564
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด)ด้วยวิธีป... 16:34:00 - 23 มี.ค. 2564
81 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 17:34:00 - 16 มี.ค. 2564
82 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 15:23:00 - 16 มี.ค. 2564
83 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในห... 14:23:00 - 16 มี.ค. 2564
84 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องกา... 13:22:00 - 16 มี.ค. 2564
85 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแ... 12:21:00 - 16 มี.ค. 2564
86 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 1.2 โครงการ 11:20:00 - 16 มี.ค. 2564
87 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 10:17:00 - 16 มี.ค. 2564
88 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่... 16:32:00 - 15 มี.ค. 2564
89 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 4.รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บร... 16:30:00 - 15 มี.ค. 2564
90 . ประกาศทั่วไป EB12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 14:33:00 - 15 มี.ค. 2564
91 . ประกาศทั่วไป EB12 ข้อ 3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน... 13:32:00 - 15 มี.ค. 2564
92 . ประกาศทั่วไป EB12 ข้อ 2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน... 12:31:00 - 15 มี.ค. 2564
93 . ประกาศทั่วไป EB12 ข้อ1.2 โครงการ / กิจกรรม 11:30:00 - 15 มี.ค. 2564
94 . ประกาศทั่วไป EB12 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว... 11:22:00 - 15 มี.ค. 2564
95 . ประกาศทั่วไป ITA EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน มีนาคม 64(แบบ สขร.1) ไตรมาสท... 09:57:00 - 12 มี.ค. 2564
96 . ประกาศทั่วไป ITA EB5 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 09:53:00 - 12 มี.ค. 2564
97 . ประกาศทั่วไป ITA EB4 ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประ... 09:36:00 - 12 มี.ค. 2564
98 . ประกาศทั่วไป ITA EB4 ข้อ2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ 09:35:00 - 12 มี.ค. 2564
99 . ประกาศทั่วไป ITA EB4 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ2564 ไตรมาสที่2 (มกราค... 09:26:00 - 12 มี.ค. 2564
100 . ประกาศทั่วไป ITA EB4 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ2564 ไตรมาสที่2 (มกราค... 09:23:00 - 12 มี.ค. 2564
101 . ประกาศทั่วไป ITA EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนมกราคม-มีนาคม2564(แบบ สขร.1) ... 14:11:00 - 11 มี.ค. 2564
102 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 14:46:00 - 05 มี.ค. 2564
103 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 4.ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 13:57:00 - 05 มี.ค. 2564
104 . ประกาศในหน่วยงาน ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 1/10/2563 14:20:00 - 04 มี.ค. 2564
105 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อที่ 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 11:24:00 - 03 มี.ค. 2564
106 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 14:20:00 - 01 มี.ค. 2564
107 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 13:43:00 - 01 มี.ค. 2564
108 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16:25:00 - 26 ก.พ. 2564
109 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 15:24:00 - 26 ก.พ. 2564
110 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด 13:23:00 - 26 ก.พ. 2564
111 . ประกาศทั่วไป ITA EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน กุมภาพันธ์ 64(แบบ สขร.1) ไตร... 09:56:00 - 26 ก.พ. 2564
112 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื... 13:21:00 - 16 ก.พ. 2564
113 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดห... 16:37:00 - 04 ก.พ. 2564
114 . ประกาศทั่วไป EB7 การกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 14:26:00 - 04 ก.พ. 2564
115 . ประกาศทั่วไป ITA EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน มกราคม 64(แบบ สขร.1) ไตรมาสท... 09:56:00 - 29 ม.ค. 2564
116 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั... 16:42:00 - 25 ม.ค. 2564
117 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพ... 16:47:00 - 20 ม.ค. 2564
118 . ประกาศทั่วไป แนวทางป้องกันโควิด19 15:47:00 - 07 ม.ค. 2564
119 . ประกาศทั่วไป ITA EB2 ข้อ9.5 แบบสรุป สขร1 ไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ2564 17:37:00 - 22 ธ.ค. 2563
120 . ประกาศทั่วไป ITA EB 2 2564 ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่... 09:17:00 - 22 ธ.ค. 2563
121 . ประกาศทั่วไป ITA EB3 ข้อ1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหาร รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ... 16:01:00 - 18 ธ.ค. 2563
122 . ประกาศทั่วไป ITA EB3 ข้อ2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 16:01:00 - 18 ธ.ค. 2563
123 . ประกาศทั่วไป ITA EB2 ข้อ4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 17:27:00 - 17 ธ.ค. 2563
124 . ประกาศทั่วไป ITA EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนธันวาคม2563(แบบ สขร.1) ไตรมาส... 17:18:00 - 17 ธ.ค. 2563
125 . ประกาศทั่วไป ITA EB5 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 17:16:00 - 17 ธ.ค. 2563
126 . ประกาศทั่วไป ITA EB4 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ2564 ไตรมาสที่1 16:54:00 - 14 ธ.ค. 2563
127 . ประกาศทั่วไป ITA EB4 ข้อ3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 16:52:00 - 14 ธ.ค. 2563
128 . ประกาศทั่วไป ITA EB4 ข้อ3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อ... 16:48:00 - 14 ธ.ค. 2563
129 . ประกาศทั่วไป ITA EB 2 2564 ข้อ 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเ... 11:38:00 - 14 ธ.ค. 2563
130 . ประกาศทั่วไป ITA EB 2 2564 ข้อ 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 11:03:00 - 14 ธ.ค. 2563
131 . ประกาศทั่วไป ITA EB 2 2564 ข้อ 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 11:01:00 - 14 ธ.ค. 2563
132 . ประกาศทั่วไป ITA 2564 EB1ข้อ4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเ... 09:27:00 - 14 ธ.ค. 2563
133 . ประกาศทั่วไป ITA EB 2 2564 ข้อ 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชกา... 09:18:00 - 14 ธ.ค. 2563
134 . ประกาศทั่วไป ITA EB 2 2564 ข้อ 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 09:12:00 - 14 ธ.ค. 2563
135 . ประกาศทั่วไป ITA EB 2 2564 ข้อ 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 08:53:00 - 14 ธ.ค. 2563
136 . ประกาศทั่วไป ITA EB 2 2564 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นท... 08:36:00 - 14 ธ.ค. 2563
137 . ประกาศทั่วไป ITA EB4 ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประ... 16:35:00 - 11 ธ.ค. 2563
138 . ประกาศทั่วไป ITA EB4 ข้อ2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ 16:29:00 - 11 ธ.ค. 2563
139 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)... 15:51:00 - 04 ธ.ค. 2563
140 . ประกาศทั่วไป ITA 2564 EB 1 ข้อ3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 18:18:00 - 02 ธ.ค. 2563
141 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ปีงบป... 10:41:00 - 01 ธ.ค. 2563
142 . ประกาศทั่วไป ITA EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนพฤศจิกายน2563(แบบ สขร.1) ไตรม... 17:17:00 - 30 พ.ย. 2563
143 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายวัน) 14:08:00 - 13 พ.ย. 2563
144 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 10:41:00 - 12 พ.ย. 2563
145 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... 15:58:00 - 11 พ.ย. 2563
146 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายวัน) 15:14:00 - 11 พ.ย. 2563
147 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายวัน) 11:47:00 - 11 พ.ย. 2563
148 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายวัน) 14:49:00 - 09 พ.ย. 2563
149 . ประกาศทั่วไป ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราค... 16:13:00 - 05 พ.ย. 2563
150 . ประกาศทั่วไป ITA EB 2 2564 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 15:42:00 - 05 พ.ย. 2563
151 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 12.ข้อ 1 ถึงข้อ 11 ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์... 16:39:00 - 04 พ.ย. 2563
152 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแ... 16:37:00 - 04 พ.ย. 2563
153 . ประกาศทั่วไป ITA 2564 EB1 ข้อ2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร... 10:40:00 - 03 พ.ย. 2563
154 . ประกาศทั่วไป ITA 2564 EB 1 ข้อ1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต... 10:34:00 - 03 พ.ย. 2563
155 . ประกาศทั่วไป ITA EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนตุลาคม 2563(แบบ สขร.1) ไตรมาส... 17:17:00 - 31 ต.ค. 2563
156 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... 16:18:00 - 20 ต.ค. 2563
157 . ประกาศทั่วไป ITA EB4 ข้อ1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 16:21:00 - 19 ต.ค. 2563
158 . ประกาศทั่วไป ITA EB4 ข้อ1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ... 16:19:00 - 19 ต.ค. 2563
159 . ประกาศทั่วไป ITA EB4 ข้อ1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 16:14:00 - 19 ต.ค. 2563
160 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายวัน) 10:51:00 - 19 ต.ค. 2563
161 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ1.1 รายงานผู้บริหารรับทราบ 09:36:00 - 19 ต.ค. 2563
162 . ประกาศทั่วไป แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 13:48:00 - 17 ต.ค. 2563
163 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล... 16:17:00 - 15 ต.ค. 2563
164 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2... 15:32:00 - 08 ต.ค. 2563
165 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ค่าเสื่อม) ด้วยวิธีประกวด... 16:09:00 - 05 ต.ค. 2563
166 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายวัน) 09:45:00 - 29 ก.ย. 2563
167 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ2564 10:44:00 - 28 ก.ย. 2563
168 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายวัน) 08:45:00 - 25 ก.ย. 2563
169 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ค่าเสื่อม) ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... 10:46:00 - 24 ก.ย. 2563
170 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายวัน) 09:50:00 - 22 ก.ย. 2563
171 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(งบค่าเสื่อม)ปี2563 16:09:00 - 18 ก.ย. 2563
172 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายวัน) 16:11:00 - 03 ก.ย. 2563
173 . ประกาศทั่วไป EB4 สขร1 เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563 11:27:00 - 27 ส.ค. 2563
174 . ประกาศทั่วไป EB4 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(ไตรมาสที่4) ปีงบประมาณ2563 11:26:00 - 27 ส.ค. 2563
175 . ประกาศทั่วไป EB2 3.2.1-3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่4) ปีงบประ... 11:24:00 - 27 ส.ค. 2563
176 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(งบค่าเสื่อม) ด้วยวิธีประกว... 14:08:00 - 30 ก.ค 2563
177 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(งบค่าเสื่อม) ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 11:16:00 - 14 ก.ค 2563
178 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(งบค่าเสื่อม) ด้วยวิธีประกว... 16:14:00 - 13 ก.ค 2563
179 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภุณฑ์การแพทย์(งบค่าเสื่อม)ปี2563 10:19:00 - 08 ก.ค 2563
180 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... 14:13:00 - 30 มิ.ย. 2563
181 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(งบค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประ... 09:44:00 - 23 มิ.ย. 2563
182 . ประกาศทั่วไป EB 4 Print Screen 15:27:00 - 01 มิ.ย. 2563
183 . ประกาศทั่วไป EB2 Print Screen 15:25:00 - 01 มิ.ย. 2563
184 . ประกาศทั่วไป EB4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ (สขร1) 14:40:00 - 01 มิ.ย. 2563
185 . ประกาศทั่วไป EB4 บันทึกข้อความ สขร1. เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 14:33:00 - 01 มิ.ย. 2563
186 . ประกาศทั่วไป EB4 สขร1 เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 14:30:00 - 01 มิ.ย. 2563
187 . ประกาศทั่วไป EB4 สขร1 เดือน พฤษภาคม 2563 14:29:00 - 01 มิ.ย. 2563
188 . ประกาศทั่วไป EB2 3.2.1-3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่3 ปีงบประมา... 14:17:00 - 01 มิ.ย. 2563
189 . ประกาศทั่วไป EB2 3.2.1-3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ปีงบประ... 14:16:00 - 01 มิ.ย. 2563
190 . ประกาศทั่วไป EB4 สขร1. เดือนเมษายน 2563 14:28:00 - 30 ม.ย. 2563
191 . ประกาศทั่วไป EB2 3.2.1-3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ปีงบประม... 14:16:00 - 30 ม.ย. 2563
192 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ค่าเสื่อม) ประจำปี2563 09:37:00 - 21 ม.ย. 2563
193 . ประกาศทั่วไป แบบบันทึกและรายงานอุบัติเหตุ 10:31:00 - 01 ม.ย. 2563
194 . ประกาศทั่วไป EB4 สขร1. เดือนมีนาคม 14:26:00 - 31 มี.ค. 2563
195 . ประกาศทั่วไป EB2 3.2.1-3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ปีงบประม... 14:09:00 - 31 มี.ค. 2563
196 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการตำเนิน... 12:08:00 - 20 มี.ค. 2563
197 . ประกาศทั่วไป EB25 ข้อ 4. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 21:31:00 - 12 มี.ค. 2563
198 . ประกาศทั่วไป EB25 ข้อ 5. บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบ... 21:31:00 - 12 มี.ค. 2563
199 . ประกาศทั่วไป EB25 ข้อ 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสา... 21:31:00 - 12 มี.ค. 2563
200 . ประกาศทั่วไป EB25 ข้อ 2. กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐาน... 21:30:00 - 12 มี.ค. 2563
201 . ประกาศทั่วไป EB25 ข้อ 3. หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 21:30:00 - 12 มี.ค. 2563
202 . ประกาศทั่วไป EB25 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ 21:29:00 - 12 มี.ค. 2563
203 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รายงาน 2 ครั้ง 09:49:00 - 12 มี.ค. 2563
204 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติกา... 10:44:00 - 07 มี.ค. 2563
205 . ประกาศทั่วไป EB22 ข้อ 1. หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่... 11:17:00 - 06 มี.ค. 2563
206 . ประกาศทั่วไป EB12 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 รอบท... 17:51:00 - 05 มี.ค. 2563
207 . ประกาศทั่วไป EB 12 บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2563 15:48:00 - 05 มี.ค. 2563
208 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ 1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วย... 10:01:00 - 05 มี.ค. 2563
209 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ 2. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประม... 09:53:00 - 05 มี.ค. 2563
210 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสา... 09:53:00 - 05 มี.ค. 2563
211 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ 1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน... 09:52:00 - 05 มี.ค. 2563
212 . ประกาศทั่วไป EB22 ข้อ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสา... 09:45:00 - 05 มี.ค. 2563
213 . ประกาศทั่วไป EB22 ข้อ 4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/ ส... 09:44:00 - 05 มี.ค. 2563
214 . ประกาศทั่วไป EB22 ข้อ 3. ภาพถ่ายประกอบ 09:43:00 - 05 มี.ค. 2563
215 . ประกาศทั่วไป EB22 ข้อ 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งต... 09:42:00 - 05 มี.ค. 2563
216 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 15:07:00 - 04 มี.ค. 2563
217 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแน... 15:07:00 - 04 มี.ค. 2563
218 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print... 15:07:00 - 04 มี.ค. 2563
219 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 2. กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเ... 15:06:00 - 04 มี.ค. 2563
220 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผย... 15:05:00 - 04 มี.ค. 2563
221 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 3. หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วย... 14:49:00 - 04 มี.ค. 2563
222 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 4. หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัต... 14:49:00 - 04 มี.ค. 2563
223 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อส... 14:49:00 - 04 มี.ค. 2563
224 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 2. การรวมกลุ่มชมรม STRONG… มีการกำหนด 14:48:00 - 04 มี.ค. 2563
225 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 1. หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจ... 14:47:00 - 04 มี.ค. 2563
226 . ประกาศทั่วไป EB. 16 หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 14:28:00 - 04 มี.ค. 2563
227 . ประกาศทั่วไป EB.16 แผนผังการปฏิบัติงานการร้องเรียน ร้องทุกข์ 15:35:00 - 03 มี.ค. 2563
228 . ประกาศทั่วไป EB.16 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15:34:00 - 03 มี.ค. 2563
229 . ประกาศทั่วไป EB. 16 คู่มือปฎิบัติงานเรื่องการร้องเรียนทั่วไป 15:31:00 - 03 มี.ค. 2563
230 . ประกาศทั่วไป EB 23 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประ... 14:59:00 - 03 มี.ค. 2563
231 . ประกาศทั่วไป EB 23 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี... 14:57:00 - 03 มี.ค. 2563
232 . ประกาศทั่วไป EB 16 คำสั่งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน 14:41:00 - 03 มี.ค. 2563
233 . ประกาศทั่วไป EB 23 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 14:29:00 - 03 มี.ค. 2563
234 . ประกาศทั่วไป EB 23 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 14:25:00 - 03 มี.ค. 2563
235 . ประกาศทั่วไป EB 16 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการในหน่วยงาน 14:16:00 - 03 มี.ค. 2563
236 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อส... 14:14:00 - 03 มี.ค. 2563
237 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 3. รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยช... 14:13:00 - 03 มี.ค. 2563
238 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 14:13:00 - 03 มี.ค. 2563
239 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 2. สรุปผลรายงานการประชุมฯ 14:12:00 - 03 มี.ค. 2563
240 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผ... 14:09:00 - 03 มี.ค. 2563
241 . ประกาศทั่วไป EB 16 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 14:09:00 - 03 มี.ค. 2563
242 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 3. ภาพถ่ายประกอบ 13:51:00 - 03 มี.ค. 2563
243 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน... 13:50:00 - 03 มี.ค. 2563
244 . ประกาศทั่วไป EB 16 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเร... 11:20:00 - 03 มี.ค. 2563
245 . ประกาศทั่วไป EB.16 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 10:59:00 - 03 มี.ค. 2563
246 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผ... 10:14:00 - 03 มี.ค. 2563
247 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) 08:53:00 - 03 มี.ค. 2563
248 . ประกาศทั่วไป EB23 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 14:38:00 - 02 มี.ค. 2563
249 . ประกาศทั่วไป EB23 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 14:37:00 - 02 มี.ค. 2563
250 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ2 11:20:00 - 02 มี.ค. 2563
251 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ1 11:18:00 - 02 มี.ค. 2563
252 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5 บันทึกข้อความขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซ... 11:17:00 - 02 มี.ค. 2563
253 . ประกาศทั่วไป EB2 3.3.6 หลักฐานการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ2563 10:24:00 - 02 มี.ค. 2563
254 . ประกาศทั่วไป EB3.2 รายงานผลผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่2 09:58:00 - 02 มี.ค. 2563
255 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 19:55:00 - 28 ก.พ. 2563
256 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 18:52:00 - 28 ก.พ. 2563
257 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 17:15:00 - 28 ก.พ. 2563
258 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 6 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ 16:14:00 - 28 ก.พ. 2563
259 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 15:40:00 - 28 ก.พ. 2563
260 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ 15:33:00 - 28 ก.พ. 2563
261 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 4 ภาพกิจกรรม 14:47:00 - 28 ก.พ. 2563
262 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม 14:12:00 - 28 ก.พ. 2563
263 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติผู้บังคับบัญชาลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ 13:17:00 - 28 ก.พ. 2563
264 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้... 11:16:00 - 28 ก.พ. 2563
265 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 2 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหา... 11:09:00 - 28 ก.พ. 2563
266 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 4 ภาพกิจกรรม 10:50:00 - 28 ก.พ. 2563
267 . ประกาศทั่วไป EB26 ข้อ3 10:31:00 - 28 ก.พ. 2563
268 . ประกาศทั่วไป EB10 ข้อ2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10:11:00 - 27 ก.พ. 2563
269 . ประกาศทั่วไป EB10 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 09:29:00 - 27 ก.พ. 2563
270 . ประกาศทั่วไป บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2563 19:54:00 - 11 ก.พ. 2563
271 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน(เป็นปัจจุบัน) 10:22:00 - 11 ก.พ. 2563
272 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct) 09:39:00 - 11 ก.พ. 2563
273 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 09:28:00 - 11 ก.พ. 2563
274 . ประกาศทั่วไป EB8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล 2562 10:21:00 - 10 ก.พ. 2563
275 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง 09:00:00 - 10 ก.พ. 2563
276 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 2 โครงการ /แผนงาน 08:44:00 - 04 ก.พ. 2563
277 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการ 19:17:00 - 03 ก.พ. 2563
278 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 2 โครงการ /แผนงาน 19:05:00 - 03 ก.พ. 2563
279 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 18:03:00 - 03 ก.พ. 2563
280 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 2 โครงการ /แผนงาน 10:24:00 - 03 ก.พ. 2563
281 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 09:28:00 - 03 ก.พ. 2563
282 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร... 16:37:00 - 28 ม.ค. 2563
283 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding... 16:55:00 - 15 ม.ค. 2563
284 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 16:56:00 - 14 ม.ค. 2563
285 . ประกาศทั่วไป EB9 1.9 2563 11:31:00 - 10 ม.ค. 2563
286 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน... 16:17:00 - 09 ม.ค. 2563
287 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 11:12:00 - 27 ธ.ค. 2562
288 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนตรัสอ๊อกไซด์) ด้วยว... 10:20:00 - 23 ธ.ค. 2562
289 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ3 งบลงทุน 16:55:00 - 13 ธ.ค. 2562
290 . ประกาศทั่วไป EB2 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 17:03:00 - 02 ธ.ค. 2562
291 . ประกาศทั่วไป EB4 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือน ต.ค62-พ.ย62 12:49:00 - 30 พ.ย. 2562
292 . ประกาศทั่วไป EB2 3.2.1-3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563 12:33:00 - 30 พ.ย. 2562
293 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 3 รายงานการประชุม 15:05:00 - 29 พ.ย. 2562
294 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 3 รายงานการประชุม 15:02:00 - 29 พ.ย. 2562
295 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 3 รายงานการประชุม 14:58:00 - 29 พ.ย. 2562
296 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-b... 14:19:00 - 21 พ.ย. 2562
297 . ประกาศทั่วไป EB2 3ข้อ2 ประกาศกรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 16:53:00 - 12 พ.ย. 2562
298 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงาน 16:52:00 - 11 พ.ย. 2562
299 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-b... 11:24:00 - 11 พ.ย. 2562
300 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 14:32:00 - 05 พ.ย. 2562
301 . ประกาศทั่วไป EB2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 20:37:00 - 31 ต.ค. 2562
302 . ประกาศทั่วไป EB3 1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด 09:18:00 - 31 ต.ค. 2562
303 . ประกาศทั่วไป EB3 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน5,000บาทขึ้นไป 09:17:00 - 31 ต.ค. 2562
304 . ประกาศทั่วไป EB2 3.1.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 17:01:00 - 30 ต.ค. 2562
305 . ประกาศทั่วไป EB2 3.1.6 ภาพถ่ายปิดประกาศ 17:00:00 - 30 ต.ค. 2562
306 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ3 งบดำเนินงาน 16:56:00 - 30 ต.ค. 2562
307 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site 16:36:00 - 30 ต.ค. 2562
308 . ประกาศทั่วไป EB2 3.1.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 10:51:00 - 30 ต.ค. 2562
309 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 16:04:00 - 29 ต.ค. 2562
310 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ4 16:03:00 - 25 ต.ค. 2562
311 . ประกาศทั่วไป EB 15 ภาพถ่ายประกอบ 2563 12:59:00 - 25 ต.ค. 2562
312 . ประกาศทั่วไป EB 15 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 11:56:00 - 25 ต.ค. 2562
313 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ1 บันทึกข้อความ 2563 10:54:00 - 25 ต.ค. 2562
314 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) 13:22:00 - 21 ต.ค. 2562
315 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 12:45:00 - 10 ต.ค. 2562
316 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานเกษต... 16:13:00 - 07 ต.ค. 2562
317 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 15:29:00 - 04 ต.ค. 2562
318 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ1.หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 15:25:00 - 04 ต.ค. 2562
319 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562(ที่ผ่าน... 11:37:00 - 04 ต.ค. 2562
320 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ... 10:33:00 - 04 ต.ค. 2562
321 . ประกาศทั่วไป EB26 เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ร... 09:52:00 - 04 ต.ค. 2562
322 . ประกาศทั่วไป EB9 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 11:11:00 - 03 ต.ค. 2562
323 . ประกาศทั่วไป EB9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 11:05:00 - 03 ต.ค. 2562
324 . ประกาศทั่วไป EB2 3.1.5 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ 16:58:00 - 01 ต.ค. 2562
325 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ3 กรอบแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 16:54:00 - 01 ต.ค. 2562
326 . ประกาศทั่วไป EB2 3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่... 12:42:00 - 01 ต.ค. 2562
327 . ประกาศทั่วไป EB2 3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 12:40:00 - 01 ต.ค. 2562
328 . ประกาศทั่วไป EB2 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเ... 12:38:00 - 01 ต.ค. 2562
329 . ประกาศทั่วไป EB2 3.3,3.3.1 แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกั... 12:35:00 - 01 ต.ค. 2562
330 . ประกาศทั่วไป EB3 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 09:23:00 - 01 ต.ค. 2562
331 . ประกาศทั่วไป EB3 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน5,000บาทและปิดประกาศเผยแพร่ 09:19:00 - 01 ต.ค. 2562
332 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 13:41:00 - 27 ก.ย. 2562
333 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 13:41:00 - 27 ก.ย. 2562
334 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ(ประจำห้องยา) 13:39:00 - 27 ก.ย. 2562
335 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 13:37:00 - 27 ก.ย. 2562
336 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักกายภาพบำ... 11:37:00 - 16 ก.ย. 2562
337 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(งบค่าเสื่อม70%) ด้วยวิธีประกวดร... 13:50:00 - 13 ก.ย. 2562
338 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา 16:41:00 - 10 ก.ย. 2562
339 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานเกษต... 14:32:00 - 10 ก.ย. 2562
340 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักรักษาคว... 11:38:00 - 10 ก.ย. 2562
341 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) 09:04:00 - 30 ส.ค. 2562
342 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าว(จ้างเหมาบริการ) 12:33:00 - 22 ส.ค. 2562
343 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(... 08:55:00 - 21 ส.ค. 2562
344 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์(งบค่าเสื่อม) ด้วยวิธีปร... 16:21:00 - 08 ส.ค. 2562
345 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 5 รอบที่ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 08:13:00 - 08 ส.ค. 2562
346 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 2.3 รอบที่ 2 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติของเ... 08:10:00 - 08 ส.ค. 2562
347 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง ไตรมาสที่3-4 17:20:00 - 07 ส.ค. 2562
348 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) 2 อัตรา 08:47:00 - 05 ส.ค. 2562
349 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 16:02:00 - 31 ก.ค 2562
350 . ประกาศทั่วไป EB 24 รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาสที่3-4 15:57:00 - 31 ก.ค 2562
351 . ประกาศทั่วไป EB 21 รายงานการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาสที่3-4 15:56:00 - 31 ก.ค 2562
352 . ประกาศทั่วไป EB 16 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่3-4 15:54:00 - 31 ก.ค 2562
353 . ประกาศทั่วไป EB 12 การเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 ไตรมาสที่3-4 15:53:00 - 31 ก.ค 2562
354 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ2 แบบสขร.1 รอบเดือน กรกฎาคม 2562 14:50:00 - 31 ก.ค 2562
355 . ประกาศทั่วไป EB21 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง(เดือนมีนาคม-กรกฎาคม2562) 11:29:00 - 31 ก.ค 2562
356 . ประกาศทั่วไป EB8 รายงานผลการติดตามการดำเนินการกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้... 11:27:00 - 31 ก.ค 2562
357 . ประกาศทั่วไป EB2 รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 10:22:00 - 31 ก.ค 2562
358 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตลง web site 09:17:00 - 31 ก.ค 2562
359 . ประกาศทั่วไป รายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติงานการให้บริการของหน่วยงาน และทุจร... 09:16:00 - 31 ก.ค 2562
360 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13:30:00 - 12 ก.ค 2562
361 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidd... 13:26:00 - 12 ก.ค 2562
362 . ประกาศทั่วไป วิชาการ2562_การพัฒนาระบบจัดการขยะทั่วไป 10:37:00 - 11 ก.ค 2562
363 . ประกาศทั่วไป วิชาการ2562_คลินิกเมทาโดน 10:36:00 - 11 ก.ค 2562
364 . ประกาศทั่วไป วิชาการ2562_การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ 10:36:00 - 11 ก.ค 2562
365 . ประกาศทั่วไป วิชาการ2562_แม่แจ่มมั่นใจ-ลดใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ 10:36:00 - 11 ก.ค 2562
366 . ประกาศทั่วไป วิชาการ2562_การพัฒนาระบบคัดกรองผู้สูงอายุ 10:35:00 - 11 ก.ค 2562
367 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งบค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประกวดรา... 16:30:00 - 08 ก.ค 2562
368 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 15:59:00 - 01 ก.ค 2562
369 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ2 แบบสขร.1 รอบเดือน มิถุนายน 2562 14:46:00 - 30 มิ.ย. 2562
370 . ประกาศทั่วไป EB2 รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 10:22:00 - 30 มิ.ย. 2562
371 . ประกาศทั่วไป EB 25-4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน 09:29:00 - 14 มิ.ย. 2562
372 . ประกาศทั่วไป EB 25-5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล 09:29:00 - 14 มิ.ย. 2562
373 . ประกาศทั่วไป EB 25-2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตาม 2 รอบ 09:28:00 - 14 มิ.ย. 2562
374 . ประกาศทั่วไป EB 25-2.2.3 ปรับปรุง Flow chart 09:27:00 - 14 มิ.ย. 2562
375 . ประกาศทั่วไป EB 25-2.1.3 รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน 09:24:00 - 14 มิ.ย. 2562
376 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 62 09:19:00 - 14 มิ.ย. 2562
377 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 62 09:19:00 - 14 มิ.ย. 2562
378 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 62 09:18:00 - 14 มิ.ย. 2562
379 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 2 โครงการ กรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ 09:13:00 - 14 มิ.ย. 2562
380 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 2 โครงการ กรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ โดย... 09:13:00 - 14 มิ.ย. 2562
381 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 2 โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก 09:02:00 - 14 มิ.ย. 2562
382 . ประกาศทั่วไป EB2 รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 10:21:00 - 31 พ.ค. 2562
383 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักเทคนิ... 15:00:00 - 24 พ.ค. 2562
384 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแ... 08:40:00 - 20 พ.ค. 2562
385 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... 16:55:00 - 15 พ.ค. 2562
386 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... 16:52:00 - 15 พ.ค. 2562
387 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิก ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding... 14:27:00 - 15 พ.ค. 2562
388 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิก ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin... 14:24:00 - 15 พ.ค. 2562
389 . ประกาศทั่วไป EB2 รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 10:18:00 - 30 ม.ย. 2562
390 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพ... 09:00:00 - 25 ม.ย. 2562
391 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีใ... 16:00:00 - 19 ม.ย. 2562
392 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบร... 16:00:00 - 19 ม.ย. 2562
393 . ประกาศทั่วไป EB25 ประกาศ เรื่องกรอบแนวทางการจัดการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ... 11:20:00 - 17 ม.ย. 2562
394 . ประกาศทั่วไป เกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยที่ต้องออกเยี่ยมบ้าน 13:41:00 - 02 ม.ย. 2562
395 . ประกาศทั่วไป ใบเบิกยา รพสต.62 13:41:00 - 02 ม.ย. 2562
396 . ประกาศทั่วไป บัญชียาและคำเตือน 13:41:00 - 02 ม.ย. 2562
397 . ประกาศทั่วไป Sticker_for_CKD - สติ๊กเกอร์สำหรับคลินิค CKD 13:40:00 - 02 ม.ย. 2562
398 . ประกาศทั่วไป แนวทางการตอบใบ Rerfer 13:40:00 - 02 ม.ย. 2562
399 . ประกาศทั่วไป Sticker_warfarin - สติ๊กเกอร์สำหรับคลินิค Warfarin 13:40:00 - 02 ม.ย. 2562
400 . ประกาศทั่วไป drug_for_preg_mfeed 13:39:00 - 02 ม.ย. 2562
401 . ประกาศทั่วไป NSAIDs_drug_ckd 13:39:00 - 02 ม.ย. 2562
402 . ประกาศทั่วไป EB14 รายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลในหน่วยงาน 11:18:00 - 01 ม.ย. 2562
403 . ประกาศทั่วไป EB2 รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 10:17:00 - 31 มี.ค. 2562
404 . ประกาศทั่วไป EB12 หน่วยงานมีเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามปฏิบัติราชการประจำปี 16:36:00 - 21 มี.ค. 2562
405 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื... 15:35:00 - 15 มี.ค. 2562
406 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 4.2 ผู้บริหารรับทราบสั่งการ 15:34:00 - 15 มี.ค. 2562
407 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 4.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่... 15:34:00 - 15 มี.ค. 2562
408 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 15:33:00 - 15 มี.ค. 2562
409 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ 4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประก... 15:33:00 - 15 มี.ค. 2562
410 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ2 คำสั่งข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน 15:32:00 - 15 มี.ค. 2562
411 . ประกาศทั่วไป EB17ข้อ1.3 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่อ... 15:31:00 - 15 มี.ค. 2562
412 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องก... 15:30:00 - 15 มี.ค. 2562
413 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ1.2 ผู้บริหารรับทราบสั่งการ 15:30:00 - 15 มี.ค. 2562
414 . ประกาศทั่วไป EB15 ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 15:25:00 - 15 มี.ค. 2562
415 . ประกาศทั่วไป EB15 ข้อ4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน 15:25:00 - 15 มี.ค. 2562
416 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ 1.3 ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 15:24:00 - 15 มี.ค. 2562
417 . ประกาศทั่วไป EB15 ข้อ2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 15:24:00 - 15 มี.ค. 2562
418 . ประกาศทั่วไป EB15 ข้อ1.2 ผู้บริหารรับทราบสั่งการ 15:23:00 - 15 มี.ค. 2562
419 . ประกาศทั่วไป EB15 ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูง... 15:22:00 - 15 มี.ค. 2562
420 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 2 รอบเดือนมกราคม 2562 14:28:00 - 12 มี.ค. 2562
421 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 2 รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 14:28:00 - 12 มี.ค. 2562
422 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.1.5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามวงเงินที่ได้จัดสร... 14:24:00 - 12 มี.ค. 2562
423 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ 1.2 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 14:16:00 - 12 มี.ค. 2562
424 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ 1.3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของห... 14:16:00 - 12 มี.ค. 2562
425 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศขอ... 14:15:00 - 12 มี.ค. 2562
426 . ประกาศทั่วไป EB13 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 13:58:00 - 12 มี.ค. 2562
427 . ประกาศทั่วไป EB13 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน สสจ./รพท./รพช. บันทึกแจ้งเวียนหัวหน้ากลุ่มงานสสอ. บ... 13:58:00 - 12 มี.ค. 2562
428 . ประกาศทั่วไป EB13 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน 13:58:00 - 12 มี.ค. 2562
429 . ประกาศทั่วไป EB13 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน 13:57:00 - 12 มี.ค. 2562
430 . ประกาศทั่วไป EB13 ต้องมีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ 13:57:00 - 12 มี.ค. 2562
431 . ประกาศทั่วไป EB13 บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ 13:56:00 - 12 มี.ค. 2562
432 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 09:57:00 - 11 มี.ค. 2562
433 . ประกาศทั่วไป รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีของบุคลากรในหน่วย... 09:53:00 - 11 มี.ค. 2562
434 . ประกาศทั่วไป EB9-ข้อ7.4ประกาศสำนักงานปลัดกรทรวงสาธารณสุข 14:55:00 - 07 มี.ค. 2562
435 . ประกาศทั่วไป EB9-ข้อ7.1แผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14:54:00 - 07 มี.ค. 2562
436 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานผลการกิจกรรมมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้า... 14:54:00 - 07 มี.ค. 2562
437 . ประกาศทั่วไป EB9ข้อ7.2แผนการจัดซื้อประจำปี 14:54:00 - 07 มี.ค. 2562
438 . ประกาศทั่วไป EB9ข้อ7.3กรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริ 14:54:00 - 07 มี.ค. 2562
439 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ2.1 โครงการ/กิจกรรม 14:47:00 - 07 มี.ค. 2562
440 . ประกาศทั่วไป EB. 18 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:45:00 - 07 มี.ค. 2562
441 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ2 แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรร... 14:44:00 - 07 มี.ค. 2562
442 . ประกาศทั่วไป รายงานการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยขอ... 14:44:00 - 07 มี.ค. 2562
443 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินั... 14:43:00 - 07 มี.ค. 2562
444 . ประกาศทั่วไป EB23ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติเสนอผู้บริหาร 14:39:00 - 07 มี.ค. 2562
445 . ประกาศทั่วไป EB24ข้อ2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามกา... 15:27:00 - 06 มี.ค. 2562
446 . ประกาศทั่วไป EB24ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 15:27:00 - 06 มี.ค. 2562
447 . ประกาศทั่วไป EB24ข้อ1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตาม 15:26:00 - 06 มี.ค. 2562
448 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกร... 15:21:00 - 06 มี.ค. 2562
449 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม 15:21:00 - 06 มี.ค. 2562
450 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 15:21:00 - 06 มี.ค. 2562
451 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ1.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 15:20:00 - 06 มี.ค. 2562
452 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ 15:20:00 - 06 มี.ค. 2562
453 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ1.2 หนังสือขออนุมัติจัดประชุม 15:18:00 - 06 มี.ค. 2562
454 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ1.3 หนังสือเชิญประชุม 15:18:00 - 06 มี.ค. 2562
455 . ประกาศทั่วไป EB22ข้อ1.1 โครงการ 15:17:00 - 06 มี.ค. 2562
456 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ5 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม 15:14:00 - 06 มี.ค. 2562
457 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 15:14:00 - 06 มี.ค. 2562
458 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 15:13:00 - 06 มี.ค. 2562
459 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ3 หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2 15:13:00 - 06 มี.ค. 2562
460 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 15:13:00 - 06 มี.ค. 2562
461 . ประกาศทั่วไป EB21ข้อ1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผล... 15:12:00 - 06 มี.ค. 2562
462 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็... 15:04:00 - 06 มี.ค. 2562
463 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 15:04:00 - 06 มี.ค. 2562
464 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ2.1 รายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณพร้อมลายมือชื่อผู้รับรองรายงานการป... 15:03:00 - 06 มี.ค. 2562
465 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมลายมือชื่อ 15:03:00 - 06 มี.ค. 2562
466 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทั... 15:03:00 - 06 มี.ค. 2562
467 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ1.1 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม 15:02:00 - 06 มี.ค. 2562
468 . ประกาศทั่วไป EB20ข้อ1.2 หนังสือเชิญประชุม, ภาพประกอบการประชุม 15:02:00 - 06 มี.ค. 2562
469 . ประกาศทั่วไป EB19ข้อ3.4 เสนอผู้บริหาร 14:58:00 - 06 มี.ค. 2562
470 . ประกาศทั่วไป EB19ข้อ3 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ส... 14:58:00 - 06 มี.ค. 2562
471 . ประกาศทั่วไป EB19ข้อ4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 14:58:00 - 06 มี.ค. 2562
472 . ประกาศทั่วไป EB19ข้อ3.2 รายงานการประชุม 14:57:00 - 06 มี.ค. 2562
473 . ประกาศทั่วไป EB19ข้อ3.3 ภาพถ่ายหรือกิจกรรมที่ดำเนินการ 14:57:00 - 06 มี.ค. 2562
474 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรร... 14:56:00 - 06 มี.ค. 2562
475 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ2 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน 14:56:00 - 06 มี.ค. 2562
476 . ประกาศทั่วไป EB19 -ข้อ1.2-1.3 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 14:54:00 - 06 มี.ค. 2562
477 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 13:47:00 - 06 มี.ค. 2562
478 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน 13:46:00 - 06 มี.ค. 2562
479 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.2 รอบระยะเวลาที่ 5 กุมภาพันธ์ 13:42:00 - 06 มี.ค. 2562
480 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.2 รอบระยะเวลาที่ 3 ธันวาคม 13:41:00 - 06 มี.ค. 2562
481 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.2 รอบระยะเวลาที่ 4 มกราคม 13:41:00 - 06 มี.ค. 2562
482 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.2 รอบระยะเวลาที่ 2 พฤศจิกายน 13:32:00 - 06 มี.ค. 2562
483 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.2 รอบระยะเวลาที่ 1 ตุลาคม 13:31:00 - 06 มี.ค. 2562
484 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.1.5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามวงเงินที่ได้รับจัด... 12:02:00 - 06 มี.ค. 2562
485 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.1.8 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน 12:02:00 - 06 มี.ค. 2562
486 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.1.4 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ) 12:01:00 - 06 มี.ค. 2562
487 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.1.3 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 12:00:00 - 06 มี.ค. 2562
488 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 2 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนาม 11:59:00 - 06 มี.ค. 2562
489 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 1 1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ 11:58:00 - 06 มี.ค. 2562
490 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 2 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 11:52:00 - 06 มี.ค. 2562
491 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยประชาสัมพันธ์ 11:49:00 - 06 มี.ค. 2562
492 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 25... 11:47:00 - 06 มี.ค. 2562
493 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:46:00 - 06 มี.ค. 2562
494 . ประกาศทั่วไป EB25 ข้อ 2.1.2 แบบบันทึกรายงานอุบัติการณ์ / เหตุการณ์สำคัญ (Incident Report) 07:57:00 - 06 มี.ค. 2562
495 . ประกาศทั่วไป ระบบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน 19:16:00 - 01 มี.ค. 2562
496 . ประกาศทั่วไป บันทึกขออนุมัติประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยงและรายงานอุบัติการณ์ 19:15:00 - 01 มี.ค. 2562
497 . ประกาศทั่วไป EB8 การกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมููลต่อสาธารณะ 11:24:00 - 01 มี.ค. 2562
498 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล เรื่องแนวปฏิบัติและ Flow การให้บริการแต่ละหน่วยงาน 10:31:00 - 01 มี.ค. 2562
499 . ประกาศทั่วไป การคัดแยกประเภทผู้ป่วย งานผู้ป่วยนอก และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10:29:00 - 01 มี.ค. 2562
500 . ประกาศทั่วไป EB2 รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 11:36:00 - 28 ก.พ. 2562
501 . ประกาศทั่วไป แผนผังการปฏิบัติงานการร้องเรียน ร้องทุกข์ 14:58:00 - 25 ก.พ. 2562
502 . ประกาศทั่วไป แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 14:55:00 - 25 ก.พ. 2562
503 . ประกาศทั่วไป รายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติงานการให้บริการของหน่วยงาน และดำเน... 14:35:00 - 25 ก.พ. 2562
504 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฎิบัติงานเรื่องการร้องเรียนทั่วไป 13:54:00 - 25 ก.พ. 2562
505 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 13:17:00 - 25 ก.พ. 2562
506 . ประกาศทั่วไป รายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจากการปฏฺิบัติงาน 11:57:00 - 25 ก.พ. 2562
507 . ประกาศทั่วไป รายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11:57:00 - 25 ก.พ. 2562
508 . ประกาศทั่วไป รายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 11:56:00 - 25 ก.พ. 2562
509 . ประกาศทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์รพ. 11:54:00 - 25 ก.พ. 2562
510 . ประกาศทั่วไป บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบน web site ของหน่วยงาน 11:52:00 - 25 ก.พ. 2562
511 . ประกาศทั่วไป Form for web EB11 ข้อ3 11:27:00 - 25 ก.พ. 2562
512 . ประกาศทั่วไป รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 11:26:00 - 25 ก.พ. 2562
513 . ประกาศทั่วไป EB2 รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 11:35:00 - 31 ม.ค. 2562
514 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานเปล 15:59:00 - 16 ม.ค. 2562
515 . ประกาศทั่วไป แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14:52:00 - 16 ม.ค. 2562
516 . ประกาศทั่วไป แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 14:07:00 - 16 ม.ค. 2562
517 . ประกาศทั่วไป ประกาศกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 11:53:00 - 16 ม.ค. 2562
518 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2561 11:52:00 - 16 ม.ค. 2562
519 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2561 11:51:00 - 16 ม.ค. 2562
520 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2561 11:50:00 - 16 ม.ค. 2562
521 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 11:46:00 - 16 ม.ค. 2562
522 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 11:41:00 - 16 ม.ค. 2562
523 . ประกาศทั่วไป การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 11:39:00 - 16 ม.ค. 2562
524 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 13:34:00 - 25 ธ.ค. 2561
525 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 16:21:00 - 17 ธ.ค. 2561
526 . ประกาศทั่วไป ขอเชิญร่วม เติมเต็มความสุข แบ่งปันของขวัญให้กับน้อง ๆ 11:26:00 - 06 ธ.ค. 2561
527 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน งบประมาณปี61 17:11:00 - 29 พ.ย. 2561
528 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 14:56:00 - 28 พ.ย. 2561
529 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 13:46:00 - 27 พ.ย. 2561
530 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ก๊าซออกซิเจน 16:41:00 - 20 พ.ย. 2561
531 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจน 16:37:00 - 20 พ.ย. 2561
532 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวด... 16:59:00 - 08 พ.ย. 2561
533 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดของโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... 16:56:00 - 08 พ.ย. 2561
534 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดของโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคา... 16:49:00 - 08 พ.ย. 2561
535 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 16:59:00 - 10 ต.ค. 2561
536 . ประกาศทั่วไป โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 14:46:00 - 08 ต.ค. 2561
537 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีปร... 08:40:00 - 04 ก.ย. 2561
538 . ประกาศทั่วไป คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ 15:27:00 - 21 ส.ค. 2561
539 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ(งบค่าเสื่อม70%) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... 15:19:00 - 21 ส.ค. 2561
540 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ 16:10:00 - 15 ส.ค. 2561
541 . ประกาศทั่วไป รายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติงานการให้บริการของหน่วยงาน ไตรมาสท... 14:13:00 - 15 ส.ค. 2561
542 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจากการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน ประจำปี 25... 13:12:00 - 15 ส.ค. 2561
543 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประ... 13:21:00 - 02 ส.ค. 2561
544 . ประกาศทั่วไป กรณียกเลิกการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง 16:22:00 - 24 ก.ค 2561
545 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะ-เครื่องปั่นเหวี่ยงสำหรับห้องปฏิบัติการ 15:40:00 - 19 ก.ค 2561
546 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะ-เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 15:40:00 - 19 ก.ค 2561
547 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะตู้ดูดไอสารเคมี 15:31:00 - 19 ก.ค 2561
548 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะ-เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด2เฟทแบบจอสี 15:31:00 - 19 ก.ค 2561
549 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะ-เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ 15:30:00 - 19 ก.ค 2561
550 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะ-เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 13:40:00 - 19 ก.ค 2561
551 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคางบค่าเสื่อม70% 13:29:00 - 19 ก.ค 2561
552 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 12:42:00 - 08 มิ.ย. 2561
553 . ประกาศในหน่วยงาน แนวทางการขออนุญาตใช้รถราชการ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 09:25:00 - 08 มิ.ย. 2561
554 . ประกาศในหน่วยงาน แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถราชการ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 09:25:00 - 08 มิ.ย. 2561
555 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปี 2560 08:42:00 - 08 มิ.ย. 2561
556 . ประกาศทั่วไป รายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปี 2561 17:40:00 - 07 มิ.ย. 2561
557 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนจากการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน ประจำปี 2561 17:36:00 - 07 มิ.ย. 2561
558 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนการปฏิบัติการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปี 2561 17:17:00 - 07 มิ.ย. 2561
559 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และขอ... 14:38:00 - 07 มิ.ย. 2561
560 . ประกาศในหน่วยงาน ขออุนมัติใช้คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ 14:16:00 - 07 มิ.ย. 2561
561 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 11:09:00 - 07 มิ.ย. 2561
562 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจ้ดจ้าง แบบ สขร.1 10:12:00 - 07 มิ.ย. 2561
563 . ประกาศในหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนการปฏิบัติการไตรมาส 1-3 11:26:00 - 03 มิ.ย. 2561
564 . ประกาศในหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1-3 11:26:00 - 03 มิ.ย. 2561
565 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง 10:56:00 - 03 มิ.ย. 2561
566 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ 10:55:00 - 03 มิ.ย. 2561
567 . ประกาศในหน่วยงาน สรุปผลการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้... 15:05:00 - 31 พ.ค. 2561
568 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ... 14:59:00 - 31 พ.ค. 2561
569 . ประกาศในหน่วยงาน การปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:36:00 - 31 พ.ค. 2561
570 . ประกาศทั่วไป คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:22:00 - 31 พ.ค. 2561
571 . ประกาศทั่วไป ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที... 15:28:00 - 28 พ.ค. 2561
572 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 09:54:00 - 28 พ.ค. 2561
573 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญของพื้นที่ (ไข... 17:48:00 - 25 พ.ค. 2561
574 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อ กรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่ 11:44:00 - 25 พ.ค. 2561
575 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (คู่มือการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก) 17:44:00 - 24 พ.ค. 2561
576 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (งบค่าเสื่อม๒๐%) 14:09:00 - 22 พ.ค. 2561
577 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ งบค่าเสื่อม๗๐% 14:00:00 - 22 พ.ค. 2561
578 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ 13:55:00 - 22 พ.ค. 2561
579 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ งบค่าเสื่อม70% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e... 10:06:00 - 24 ม.ย. 2561
580 . ประกาศทั่วไป ฝากกดถูกใจและแชร์เพจด้วยนะ 20:29:00 - 05 ม.ย. 2561
581 . ประกาศทั่วไป รับบริการทันตกรรม ฟรี! 09:44:00 - 31 มี.ค. 2561
582 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อ 1.น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน 15,000 เทสต์ 2.... 14:25:00 - 30 มี.ค. 2561
583 . ประกาศทั่วไป การปฐมพยาบาล ตกน้ำจมน้ำ 14:23:00 - 29 มี.ค. 2561
584 . ประกาศทั่วไป โรคพิษสุนัขบ้า 14:20:00 - 29 มี.ค. 2561
585 . ประกาศทั่วไป รายงานประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าหน้าที่ 16:50:00 - 23 มี.ค. 2561
586 . ประกาศทั่วไป บทบาทหน่วยงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 14:05:00 - 23 มี.ค. 2561
587 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยงกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1- 2 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชช... 12:13:00 - 23 มี.ค. 2561
588 . ประกาศทั่วไป การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:43:00 - 22 มี.ค. 2561
589 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 14:35:00 - 22 มี.ค. 2561
590 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:26:00 - 22 มี.ค. 2561
591 . ประกาศทั่วไป คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรต ๖๐ พรรษา 13:16:00 - 22 มี.ค. 2561
592 . ประกาศทั่วไป ประกาศ การจัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินงานด้านความโปร่งใสในการทำงานและเสริมสร้างคุณธรร... 18:01:00 - 17 มี.ค. 2561
593 . ประกาศทั่วไป รายงานการปฏิบัติการตามคู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 16:53:00 - 17 มี.ค. 2561
594 . ประกาศทั่วไป คำสั่งคณะกรรมการร้องเรียน 16:25:00 - 16 มี.ค. 2561
595 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฎิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 16:17:00 - 16 มี.ค. 2561
596 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจร... 16:24:00 - 14 มี.ค. 2561
597 . ประกาศทั่วไป แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพะรเกียรติ ๖๐ พรร... 15:41:00 - 14 มี.ค. 2561
598 . ประกาศทั่วไป คู่มือการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ 11:11:00 - 14 มี.ค. 2561
599 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พ... 10:13:00 - 14 มี.ค. 2561
600 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ (ยูนิตทำฟัน, เครื่องติดตามการทำงานของหัว... 10:36:00 - 26 ก.พ. 2561
601 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ 16:41:00 - 14 ก.พ. 2561
602 . ประกาศในหน่วยงาน แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 14:30:00 - 30 ม.ค. 2561
603 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการปฏิงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจ... 14:25:00 - 30 ม.ค. 2561
604 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 14:48:00 - 24 ม.ค. 2561
605 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 11:19:00 - 24 ม.ค. 2561
606 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 11:01:00 - 24 ม.ค. 2561
607 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) 14:28:00 - 18 ม.ค. 2561
608 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 14:52:00 - 17 ม.ค. 2561
609 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง 22:53:15 - 28 ต.ค. 2560
610 . ประกาศรับสมัครงาน ทดสอบระบบรับสมัครงาน 22:52:56 - 28 ต.ค. 2560
611 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 22:52:40 - 28 ต.ค. 2560
612 . ประกาศทั่วไป เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ 22:02:00 - 28 ต.ค. 2560
613 . ประกาศทั่วไป guideline บริการ IMC 15:37:00 - 01 ม.ค. 2560
614 . ประกาศทั่วไป สำหรับผู้ป่วย IMC 15:36:00 - 01 ม.ค. 2560
615 . ประกาศทั่วไป แบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 15:29:00 - 01 ม.ค. 2560
616 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มเบิกของออกหน่วย 15:24:00 - 01 ม.ค. 2560
617 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มเบิกชุดทำแผลกลับบ้าน 15:22:00 - 01 ม.ค. 2560
618 . ประกาศทั่วไป คู่มือแนวทางพัฒนา 09:53:00 - 02 ธ.ค. 2556
619 . ประกาศทั่วไป คู่มือแนวทางพัฒนา 09:52:00 - 02 ธ.ค. 2556
620 . ประกาศทั่วไป คู่มือแนวทางพัฒนา 09:46:00 - 02 ธ.ค. 2556
621 . ประกาศทั่วไป ผลงานดีเด่นยาเสพติด 13:38:00 - 04 ธ.ค. 2555
622 . ประกาศทั่วไป ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 09:33:00 - 01 ธ.ค. 2555
623 . ประกาศทั่วไป ขอความร่วมมือปรับปรุงฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) 10:13:00 - 01 ต.ค. 2553
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ศุภชัย นะที