หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


ผลการประเมินติดตามผลของแผนรพ.เทพรัตนเวชชานุกูลฯ ปี 2562

แผนรพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียติ 60 พรรษา ปี 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Hospital)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที