หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (MOPH)

   ______________________________________________________________________________________________________________________________


ค่านิยม (Values): DVH 

 D = Do the Best บริการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย 
 H = Hospitality โอบอ้อมอารี มีความเป็นมิตรและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
 V = Volunteer มีจิตอาสาทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน เสียสละ เพื่อส่วนรวม ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที