หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึง

2.1 วิธีการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย

2.1.1 ดำเนินการตาม Flow Chart

2.1.2 ใช้แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข

                 - ลำดับ

                 - วัน/เดือน/ปีที่เกิดอุบัติการณ์

                 - รายละเอียดอุบัติการณ์

                 - แนวทางการแก้ไข

                 - ผู้รับผิดชอบแต่ละ Flow / คู่มือ

2.1.3 รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน

2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย

2.2.1 สอบทานโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น สูง

2.2.2 รายงานการแก้ไขปัญหากรณีมีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้ผู้บริหารรับทราบ

2.2.3 ปรับปรุง Flow chart

2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตาม 2 รอบ 

รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25623) หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

3.1 รายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณ

3.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมลายมือชื่อ

3.3 ภาพการประชุม
** หมายเหตุ เป็นการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม EB 9 ข้อคำถาม 1 ข้อย่อยที่ 8 โดยรายงานตามกรอบใน EB 25 ข้อ 2 **


โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com