หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง1.1   บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ

1.2  ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ไตรมาสที่ 2 (ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ไตรมาสที่ 4 (ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com