หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง    1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    1.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


2)แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือแผนที่เกี่ยวข้องที่มีเนื้อหาแสดงถึงการแสดงถึงการดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน (ทำเป็นรูปเล่ม) อย่างน้อยมี 6 องค์ประกอบ ดังนี้   

    2.1 โครงการ/กิจกรรม

    2.2 งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม   

    2.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม   

    2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ    

    2.5 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม   

    2.6 แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 หรือแผนที่เกี่ยวข้อง ต้องผ่านความเห็นชอบ และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับ

มอบอำนาจ **ต้องมีลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น**

3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 

    3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

    3.2 Print Screen  จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com