หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
      1.1 โครงการ

      1.2 หนังสือขออนุมัติจัดประชุม

      1.3 หนังสือเชิญประชุม

      1.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น


      - ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ หน่วยงานต้องทำเอง (ห้ามบูรณาการในอำเภอ หรือใน Cup)
4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้

4.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

5.2 Print Screen  จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com