หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อตกลงร่วมระดับเขต

     - ให้ทำเป็นรูปเล่ม

     - มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง (ปีละ 2 ครั้ง) ครั้งที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

         ครั้งที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562     - สรุปมาตรการเพื่อควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงด้าน

การทุจริต กรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชนส่วนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม หรือผลประโยชนทับซ้อน


     - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com