หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ 

และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของ

หน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
    1.1 สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจนและมีคำสั่งแต่งตั้ง

    1.2 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน    

    1.3 ระเบียบ หรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน

ข้อตกลงร่วมระดับเขต

    การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ สามารถนำเอากลุ่มเดิมของปี 2561 มาใช้ได้ แต่ต้องมีการต่อยอด     3.1 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม หรือจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม

     3.2 รายงานการประชุม

     3.3 ภาพถ่ายหรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

     3.4 เสนอผู้บริหาร     4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

     4.2 Print Screen  จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com