หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน1) บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

     1.1 บันทึกขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหารในโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ

     1.2 ในบันทึกปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2) โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตัวอย่างเช่น (ข้อตกลงร่วมระดับเขต ให้เลือก 1 กิจกรรม)

    1. กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม จิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG)   

    2. No Gift Policy

    3. ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา การเป็น หน่วยงาน/องค์กรคุณธรรม 

ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ของกรม

การศาสนา ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขกำหนด   

    4. ขับเคลื่อนค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” MOPH Code of Conduct   

    5. ขับเคลื่อนข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 60   

    6. แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544   

    7. แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544   

    8. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ

สัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ และ/หรือมาตรการอื่นๆ ตามที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผล

ประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อ EB 20   

    9. นโยบายการตรวจเยี่ยมของปลัดกระทรวงสาธารณสุข


3) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com