หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ

ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
1) คำสั่งผู้รับผิดชอบ (คำสั่งอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ คำสั่งเดิม หรือการทบทวนคำสั่ง เป็นไปแล้วแต่กรณีและบริบทของหน่วยงาน)

     - คำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ


2) กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ที่ต้องมี รายละเอียด ดังนี้ (หรือมากกว่า)

    1. หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายหลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

    2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน

2.1 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

2.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    3. มีระบบการตอบสนองรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน

    4. มีกลไกการกำกับติดตาม จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน สรุปต่อผู้บริหารอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง โดยมี

4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข   

4.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมระบุ ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง

แก้ไข โดย รอบ 6 เดือน ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  รอบ 12 เดือน ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

4.3 กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หน่วยงานจะต้อง มีการจัดทำรายงานสรุปผลนำ

เสนอต่อผู้บริหารหรือหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และต้องนำหลักฐานนี้ ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สาธารณชนรับทราบ

       4.3.1 บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการดำเนินงานกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ และนำเสนอผู้บริหารทราบ 

4.3.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

4.3.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

    5. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นำสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์

5.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ3) หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่

หน่วยงานกำหนด ตามความเหมาะสม(สำเนาเอกสารหลักฐาน Print Screen หรือ Capture หน้าจอ)

4) คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ (ต้องเป็นปัจจุบัน)

4.1 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

4.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4.3 กรอบแนวทางและระยะเวลาในการรับเรื่องร้องเรียน


  5.1 ขั้นตอนแนวทาง

  5.2 ผู้รับผิดชอบ

  5.3 ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน7) ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ (ถ้ามี)

ข้อตกลงร่วมระดับเขต

      ต้องมีการจัดทำระบบตอบสนอง แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่เคยมีการร้องเรียน


8) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการ ประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน รอบ 6 เดือน ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 12 เดือน ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
      9.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

9.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com