หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน1) บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

     1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

     1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

     1.3 ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น


    - ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด (มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วย

งานอย่างมีธรรมาภิบาล

(หมายเหตุ  ประกาศเจตนารมณ์เป็นภาษาไทย)


     3.1 ภาพถ่ายการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารฯ

     3.2 การเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ


     4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     4.2 Capture หน้าจอ + Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com