หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณข้อตกลงร่วมระดับเขต

     ใช้เอกสารของ สสจ.ทุกหน่วยงาน

ข้อตกลงร่วมระดับเขต

     ประกาศของ สสจ. หรือหน่วยงานย่อยนำผลการพิจารณาของ  สสจ.จัดทำเป็นประกาศของหน่วยงานตนเอง ตามบริบทของแต่ละจังหวัด โดยประกาศเป็นรายชื่อ

     กรณีที่ไม่สามารถประกาศดีเด่นและดีมากได้ให้เขียนชี้แจงเหตุผล เช่น เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้บริหารประเมินผลยังไม่แล้วเสร็จ

จุดสำคัญ

     ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่ผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน


4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

4.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com