หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ


1) บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2) คำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ข้อตกลงร่วมระดับเขต

     ใช้คำสั่งหรือประกาศของ สสจ.ทุกหน่วยงาน

3 ต้องมีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โดยใช้รูปแบบของคำสั่ง หรือประกาศโดยทำกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับผู้มีผลการปฏิบัติงานที่ไม่ถึงเกณฑ์และกำหนดให้มีระบบการรายงานหรือการกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้มีเกณฑ์การประเมินต่ำและประกาศให้ผู้ที่มีคะแนนต่ำทราบล่วงหน้า ซึ่งกรอบแนวทางการบริหารผลงานการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

    3.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน   

    3.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการ

พัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์   

    3.3 วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผล การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา   

    3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ข้อตกลงร่วมระดับเขต

    รายงานการประชุมตามระเบียบสารบรรณ พร้อมลายมือชื่อ และวาระการประชุมเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ


โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com