หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน

ปฏิบัติราชการประจำปี
2) ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 62 ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ

กำกับติดตามทุก 6 เดือน

     รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

     รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562


3) Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9 มาเป็นหลักฐานประกอบในข้อนี้ (ไม่ต้องพิมพ์ออกมาให้ดูในข้อ EB 9)
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com