หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน


1)  ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ที่มีข้อมูล

·    ผู้บริหารหน่วยงาน(คนปัจจุบัน)

·    นโยบายของผู้บริหาร

·    โครงสร้างหน่วยงาน(เป็นปัจจุบัน)

·    อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง(กฎกระทรวง)

·    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (MOPH)

·    ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง

·    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

·    ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

·    จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3)  แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

4)  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการตำเนินงานตามแฟนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (การติดตามประเมินผลการเบิกจ่าย สามารถใช้รายงานการประชุม โดยมีวาระสรุปการเบิกจ่าย หรือบันทึกสรุปเสนอผู้บริหารรับทราบ)

5)  หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6)  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รายงาน 2 ครั้ง

·    ครั้งที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

·    ครั้งที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

7)  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

·    แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

·    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

·    ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

·    ประกาศสำนักงานปลัดกรทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลาการในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

·      แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

8)  มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน


9)  มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)


10) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com