หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่



1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงค์

3. กลุ่มเป้าหมาย

4. สถานที่ดำเนินการ

5. วิธีการดำเนินการ

6. ระยะเวลาดำเนินการ

7. งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบ/ ผู้อนุมัติ

9. การประเมินผล

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ      ฯลฯ


3) หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม   รายงานประชุม (เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ) โครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก  จุดสำคัญ      มีข้อความระบุเกี่ยวกับการจัดทำแผน รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมลายมือชื่อ

4) แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

5) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน (วันเวลา และสถานที่ให้บรรยายใต้ภาพ)

6) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com