หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร


1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงค์

3. กลุ่มเป้าหมาย

4. สถานที่ดำเนินการ

5. วิธีการดำเนินการ

6. ระยะเวลาดำเนินการ

7. งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบ/ ผู้อนุมัติ

9. การประเมินผล

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ      ฯลฯ


3) หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม  รายงานประชุม (เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ) โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก  มีข้อความระบุเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมลายมือชื่อ

4) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน (วันเวลา และสถานที่ให้บรรยายใต้ภาพ)

5) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com