หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)


1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

            1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2561

           1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

           1.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Siteของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงานเท่านั้น พร้อมมีคำนำ        สารบัญ  โดย มีข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน 5 องค์ประกอบ คือ  

          2.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตั้งแต่การประมาณการ,จัดทำแผน,กำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง                กระบวนการจัด ซื้อจัดจ้าง,การตรวจรับ,การควบคุมงาน, การจัดเก็บและลงทะเบียน,การจำหน่าย  โดยเข้าตาราง                    วิเคราะห์ ความเสี่ยง ดูโอกาสที่จะ เกิด และผลกระทบ ตามหลักการควบคุมภายใน )

           2.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

         2.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

         3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         3.2 แนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web site     

         3.3 Capture  หน้าจอ+print screen จาก Web site ของหน่วยงานCapture  หน้าจอ+print screen จาก Website ของ                   หน่วยงาน

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com