หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน


1)  ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ที่มีข้อมูล

1.1   ผู้บริหารหน่วยงาน(คนปัจจุบัน)

1.2   นโยบายของผู้บริหาร

1.3   โครงสร้างหน่วยงาน(เป็นปัจจุบัน)

1.4   อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง(กฎกระทรวง)

1.5   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (MOPH)

1.6   ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง

1.7   พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

1.8   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

1.9   ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

1.10  อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.11  จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)


2)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3)  แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

4)  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการตำเนินงานตามแฟนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (การติดตามประเมินผลการเบิกจ่าย สามารถใช้รายงานการประชุม โดยมีวาระสรุปการเบิกจ่าย หรือบันทึกสรุปเสนอผู้บริหารรับทราบ)

5)  หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รายงาน 2 ครั้ง

6.1    ครั้งที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

6.2    ครั้งที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

7)  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

7.1    แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

7.2    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

7.3    ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

7.4    ประกาศสำนักงานปลัดกรทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลาการในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

7.5      แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

8)  มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน


9)  มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)


10) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ศุภชัย นะที