หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ


1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น


2) รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย

1. ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง    2. วงเงินงบประมาณ   3. ราคากลาง   4. วิธีการซื้อหรือจ้าง   5. ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ   6. ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง    7. เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

รอบเดือนมกราคม 2562

รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รอบเดือนมีนาคม 2562

รอบเดือนเมษายน 2562

รอบเดือนพฤษภาคม 2562

3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.2  Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ศุภชัย นะที