หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1) บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการเกี่ยวกับมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจมีคำสั่งหรือประกาศหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

3) กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถประกาศเผยแพร่แผนภายใน 30 วันทำการ ให้อธิบาย ชี้แจง เหตุผลประกอบในเอกสารแบบสำรวจ)

3.1.1 ให้ระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, วันที่ประกาศเผยแพร่ (ระบุในแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์)    

3.1.2 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

3.1.3 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.1.4 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ)

3.1.5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามวงเงินที่ได้จัดสรร

3.1.6 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

3.1.7 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

3.1.8 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

3.1.9 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดในกรอบแนวทาง

3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

       3.2.2 ในบันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

       3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องสอดคล้องกับรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนดในกรอบแนวทางในข้อ 3  และต้องมีรายละเอียด 4 ข้อ ดังนี้

        1) ชื่อโครงการ/รายการที่ได้ซื้อหรือจ้างแล้ว

        2) วงเงินที่ได้จัดซื้อ/จ้าง

        3) ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง

        4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

** ข้อ 1) - 4) เอามาจาก สขร.1 แล้วเอามาจัดทำช่องใหม่ โดยให้มี 4 หัวข้อ**

      3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน

      3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (เป็นของหน่วยงานจัดทำเป็นคำสั่งหรือระเบียบหรือประกาศ)

3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ที่มี 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

3.3.4 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดซื้อจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 2 ชุด

       1. ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท

       2. ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000

กรณีหน่วยงานมีเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิน 1 แสน ให้นำชุดที่ไม่เกิน 1 แสนมา 2 ชุ

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ศุภชัย นะที