หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)


1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

            1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562

           1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

           1.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Siteของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงานเท่านั้น พร้อมมีคำนำ        สารบัญ  โดย มีข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน 4 องค์ประกอบ คือ  

           2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตั้งแต่การประมาณการ,จัดทำแผน,กำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง,การตรวจรับ,การควบคุมงาน, การจัดเก็บและลงทะเบียน,การจำหน่าย  โดยเข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ดูโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ตามหลักการควบคุมภายใน )
           2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
           2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
           2.4 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 ( เพื่อปิดความเสี่ยงข้อ 2.2)

3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
          3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          3.2 แนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web site
          3.3 Capture หน้าจอ+print screen จาก Web site ของหน่วยงาน
          3.4 วาง  Link แสดงหลักฐานจาก  Web Site  ของหน่วยงานในระบบ MITAS

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ศุภชัย นะที