หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เกี่ยวกับหน่วยงาน


ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อองค์กร : โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา “Debaratana Vejjanukula Hospital Commemorating Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirinthorn’s ๖๐th Birthday Anniversary”

ที่อยู่ : 11 ม.9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

จำนวนเตียง : 60 เตียง

ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ : ประชากรรวม 62,267 คน เป็นประชากร UC จำนวน 58,721 คน รับผิดชอบ PCU โรงพยาบาล 1 แห่งคือ PCU ตำบลช่างเคิ่ง และสนับสนุน รพ.สต.ในพื้นที่จำนวน 12 แห่ง รวม 104 หมู่บ้าน จำนวน 16,833 ครัวเรือน สำหรับประชากรทั้งหมดแบ่งเป็นเพศชาย 29,950 คน คิดเป็นร้อยละ 51 และเพศหญิง 28,771คน คิดเป็นร้อยละ49

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (มีนาคม 2559)

เข็มมุ่ง : เราจะพัฒนาโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ให้เป็นสถานบริการด้านสุขภาพ ที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (Core competency):

  1. เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพระดับทุติยภูมิ (F2)
  2. การสร้างเครือข่ายสุขภาพร่วมกับชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพในเขตอำเภอแม่แจ่มและชายขอบ
  3. บริการเชิงรุกด้วยจิตอาสา
  4. การจัดสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้เหมาะสมต่อการเยี่ยวยา (Healing Environment)

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce profile) :

บุคลากรโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มีทั้งหมด 140 คน เป็นเพศชายจำนวน 46 คน (ร้อยละ 32.86) เพศหญิงจำนวน 94 คน (ร้อยละ 67.14) โดยมีอายุของบุคลากรเฉลี่ยโดยมากอยู่ในช่วง ระหว่าง 21 – 30 ปี ร้อยละ 41.26 และเป็นประชากรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจำนวน 100 คน ร้อยละ 71.43


ประวัติ :

     เริ่มก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515 แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2517 โดยใช้ชื่อสถานบริการขณะนั้นว่า “ศูนย์การแพทย์และอนามัย” โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคชาวบ้านหลังคาเรือนละ 1 บาท สมทบกับเงินงบประมาณซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาลจำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอขนาด 10 เตียง กระทั่งปี 2528 กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โดยยกฐานะจากโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เป็นขนาด 30 เตียง และได้มีการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมจำนวน 2 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา รวมเนื้อที่ของโรงพยาบาลทั้งหมดจำนวน 7 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา โรงพยาบาลแม่แจ่ม มีขนาดคับแคบไม่พื้นที่เพียงพอต่อผู้มารับบริการทั้งแผนกหอผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยใน จึงได้มีการขอย้ายและยกฐานะของโรงพยาบาลเป็น โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน สถานที่ตั้งโรงพยาบาลแห่งใหม่บนพื้นที่กว่า 90 ไร่ พร้อมทั้งได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 หลังจากนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารอำนวยการ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และอาคารประกอบอื่นๆ เพื่อสามารถย้ายไปดำเนินการในพื้นที่แห่งใหม่ได้ โดยออกแบบการก่อสร้างทั้งหมด โดยกองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นได้ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 และพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา”วิสัยทัศน์ (Vision):    โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มีคุณภาพเพื่อชุมชน และเป็นต้นแบบการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน


ค่านิยม (Values):  DVH

 D = Do the Best บริการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย
           H = Hospitality โอบอ้อมอารี มีความเป็นมิตรและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
           V = Volunteer มีจิตอาสาทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน เสียสละ เพื่อส่วนรวม ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เข็มมุ่ง

1. พัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลสีเขียว    2. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง    3. พัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยา 


พันธกิจ (Mission) :

1. สืบสาน รักษาและต่อยอดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์

2. จัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

3. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

4. บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบบริหารจัดการ และบริการ แบบมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล


ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564

1. พัฒนาองค์กรให้เป็นโรงพยาบาลสีเขียว

2. พัฒนาระบบจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3. พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานด้านการดูแลรักษา และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพิ่มศักยภาพการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่

5. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน

6. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

7. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

8. พัฒนาระบบการบริหารด้านการเงิน และการคลังขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

9. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านสุขภาพให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ศุภชัย นะที