หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

“โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาเป็นผู้นำ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม แก่ประชาชนพื้นที่สูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”

                                      
                        
             
  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

21 ส.ค. 2561

15 ส.ค. 2561

15 ส.ค. 2561

08 มิ.ย. 2561

08 มิ.ย. 2561


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

08 ต.ค. 2561

24 ก.ค 2561

07 มิ.ย. 2561

07 มิ.ย. 2561

07 มิ.ย. 2561


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

08 พ.ย. 2561

08 พ.ย. 2561

08 พ.ย. 2561

04 ก.ย. 2561

21 ส.ค. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

28 ต.ค. 2560

สาระน่ารู้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ ... "ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการนำบัตรโรงพยาบาล และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งมารับบริการ...."


นพ.วิเชียร ศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ระบบบริหารความเสี่ยง
แนวทาง ITA
Download
รับร้องเรียน
ระบบ E-office
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00531 - สสอ.แม่แจ่ม
  05831 - รพ.สต.ท่าผา
  05832 - รพ.สต.บ้านทับ
  05833 - รพ.สต.แม่ศึก
  05834 - รพ.สต.แม่ศึก
  22380 - รพสต.บ้านนาฮ่อง
  05835 - รพ.สต.แม่นาจร
  05836 - รพ.สต.แม่นาจร
  10266 - สสช.บ้านแม่แฮเหนือ
  05837 - รพ.สต.บ้านจันทร์
  23736 - รพช.วัดจันทร์
  05838 - รพ.สต.ปางหินฝน
  05839 - รพ.สต.ปางหินฝน
  05840 - รพ.สต.กองแขก
  13987 - รพ.สต.กองแขก
  13988 - รพ.สต.แม่แดด
  23976 - รพสต.บ้านแม่ตะละ
  13989 - รพ.สต.แจ่มหลวง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.โรงพยาบาลเชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.โรงพยาบาลแม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
โครงสร้างงาน

กำลังปรับปรุง..................

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   คลินิกพิเศษ

กำลังปรับปรุงข้อมูล.............โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com