หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

“โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาเป็นผู้นำ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม แก่ประชาชนพื้นที่สูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”

                                                                        
                                                  ระบบบริหารความเสี่ยง                            ระบบบริหารงานบุคคล                       ระบบจองห้องประชุมและขอใช้รถประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

30 ม.ค. 2561

28 ต.ค. 2560


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

28 ต.ค. 2560


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

14 ก.พ. 2561

30 ม.ค. 2561

24 ม.ค. 2561

24 ม.ค. 2561

24 ม.ค. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

28 ต.ค. 2560

วิสัยทัศน์ (Vision):

          โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เป็นโรงพยาบาลสีเขียว บริการได้มาตรฐาน และการมีส่วนร่วมของชุมชน

 

ค่านิยม (Values):

          DVH

D = Do the Best บริการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย

V = Volunteer มีจิตอาสาทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน เสียสละ เพื่อส่วนรวม ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

H = Hospitality โอบอ้อมอารี มีความเป็นมิตรและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

 

เข็มมุ่ง

1. พัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลสีเขียว

2. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

 3. พัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยา

 

พันธกิจ (Mission) :

1. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. พัฒนาองค์กรให้เป็นโรงพยาบาลสีเขียว

3. ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟูแก่ผู้รับบริการและประชาชนตามมาตรฐานและเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ

4. พัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุก และการเข้าถึงบริการ โดยความร่วมมือของชุมชน


ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564

1. พัฒนาองค์กรให้เป็นโรงพยาบาลสีเขียว

2. พัฒนาระบบจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3. พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานด้านการดูแลรักษา และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพิ่มศักยภาพการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่

5. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน

6. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

7. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

8. พัฒนาระบบการบริหารด้านการเงิน และการคลังขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

          9. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านสุขภาพให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ


นพ.วิเชียร ศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ระบบบริหารความเสี่ยง
HRD บริหารงานบุคคล
ระบบจองห้องประชุมและจองรถ
Download
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00531 - สสอ.แม่แจ่ม
  05831 - รพ.สต.ท่าผา
  05832 - รพ.สต.บ้านทับ
  05833 - รพ.สต.แม่ศึก
  05834 - รพ.สต.แม่ศึก
  22380 - รพสต.บ้านนาฮ่อง
  05835 - รพ.สต.แม่นาจร
  05836 - รพ.สต.แม่นาจร
  10266 - สสช.บ้านแม่แฮเหนือ
  05837 - รพ.สต.บ้านจันทร์
  23736 - รพช.วัดจันทร์
  05838 - รพ.สต.ปางหินฝน
  05839 - รพ.สต.ปางหินฝน
  05840 - รพ.สต.กองแขก
  13987 - รพ.สต.กองแขก
  13988 - รพ.สต.แม่แดด
  23976 - รพสต.บ้านแม่ตะละ
  13989 - รพ.สต.แจ่มหลวง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.โรงพยาบาลเชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053485371-6 โทรสาร 053485371#103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศุภชัย นะที
 HosThai.com